EN MAKABER ARV

Blodig Begjær - - Postgalskap -

St Pe­ters­burg Ti­mes var de førs­te som bruk­te be­gre­pet “go­ing pos­tal” i 1993. Florida-avi­sen meld­te at be­gre­pet ble brukt i pos­ten som for­kor­tel­se for stress på job­ben. Be­gre­pet har nå blitt en del av polu­lær­kul­tu­ren. En stu­die som det ame­ri­kans­ke post­ve­se­net pub­li­ser­te i 2000 fant imid­ler­tid at av 6719 drap på ar­beid­plas­sen i USA mel­lom 1992-999, var bare 16 av de drep­te an­satt i pos­ten. 9 av of­re­ne ble drept av tid­li­ge­re el­ler nå­væ­ren­de kol­le­ger. Stu­di­en vil­le slå hull på be­gre­pet “go­ing pos­tal” og inn­tryk­ket av at post­an­sat­te var mer ut­satt for volds­ri­si­ko enn and­re ar­beids­ta­ke­re.

SKADEBEGRENSNING FOR ET PRMARERITT I POS­TEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.