BAK­TAN­KER

AR­LE­NE PRAL­LE MEN­NE­NE OG KVIN­NE­NE OM­KRING WUORNOS BYG­DE OPP SERIEMORDERBILDET HELT FRA DET ØYE­BLIK­KET HUN BLE PÅ­GRE­PET.

Blodig Begjær - - Aileen Wuornos -

AILEEN WUORNOS (UHYRET)

Aileen, for­ak­tet les­be, gle­des­pike, draps­kvin­ne med man­ge liv på sam­vit­tig­he­ten og kris­ten adop­tiv­dat­ter, er over­be­vist om at po­li­ti­et har brukt hen­ne til å «rens­ke opp i ga­te­ne» gjen­nom å dre­pe hore­kun­der. Hun spil­ler vil­lig den rol­len and­re har til­delt hen­ne, men «den vir­ke­li­ge Aileen» blir sta­dig vans­ke­li­ge­re å dan­ne seg et inn­trykk av.

RICHARD, DA­VID, CHAR­LES C, PE­TER, TROY, CHAR­LES H OG WAL­TER (OF­RE­NE)

Aileen tref­fer dem på mo­tor­vei­en i lø­pet av et år. De er van­li­ge menn. De tref­fer en da­me ute på vei­en og en­der av og til nak­ne og ra­net, men all­tid døde. Uskyl­di­ge ofre som var på feil sted til feil tid, el­ler volds­fik­ser­te hore­kun­der som en­de­lig fikk som for­tjent ... det kom­mer an på hvil­ken fram­stil­ling en hol­der seg til.

AR­LE­NE PRAL­LE (ADOP­TIV­MO­REN)

Den mør­ke, små­voks­te og ny­frels­te Ar­le­ne kon­tak­ter Aileen – på hen­stil­ling fra Je­sus – etter å ha sett his­to­ri­en på TV. De veks­ler brev, og Ar­le­ne adop­te­rer draps­kvin­nen som sin dat­ter. Ar­le­ne er over­be­vist om at Aileen bør be­kjen­ne sine syn­der og «ven­de til­ba­ke til Je­sus» via hen­ret­tel­se. I Ai­le­en­wuornos: The Sel­ling of a Se­ri­al Kil­ler sier hun det­te di­rek­te til ka­me­ra med et bredt, strå­len­de smil. Aileen la­ter til å være enig, og hun vi­ses smi­len­de på et bil­de som an­gi­ve­lig er tatt etter at hun ut­tal­te i ret­ten at hun glade­lig vil bøte med li­vet for å ha be­gått kaldblodige drap, om det er det ret­ten øns­ker.

NICK BROOM­FIELD (FILM­SKA­PE­REN)

Nick, en rett­skaf­fen en­gelsk­mann med en såte av brunt, bus­te­te hår, er sinn­bil­det på en ær­lig do­ku­men­tar­jour­na­list som gjer­ne vil sel­ge sin etisk un­der­sø­ken­de film. Han spør Aileen, som sit­ter fengs­let i på­ven­te av hen­ret­tel­se, om hun vet at Ar­le­ne har for­langt mer pen­ger for å snak­ke om dat­te­rens kom­men­de død. Men Aileen vif­ter ro­lig med hån­den for å få ham til å tie. De nes­te be­merk­nin­ge­ne hen­nes vi­ser at hun vet det. Ar­le­ne og Ste­ve, ad­vo­ka­ten og mu­si­ke­ren som tid­li­ge­re har vært hip­pie med en usyn­lig venn, skal ha bedt hen­ne ta li­vet av seg for­di Ar­le­ne ikke or­ker på­kjen­nin­gen med adop­tiv­dat­te­rens retts­sa­ker.

GUD HAR TIL­GITT HEN­NE FOR DET HUN HAR GJORT, SÅ HVOR­FOR IKKE TA SPRAN­GET? JA, DU VER­DEN, HUN KAN JO VÆRE HJEM­ME HOS JE­SUS OM BARE NOEN ÅR!

GU­VER­NØR JEB BUSH (SOM ASPIRERER TIL DET HVI­TE HUS)

Nick hev­der at Bush bru­ker Ai­le­ens hen­ret­tel­se som en bil­lett til gjen­valg. Broom­field sier at feng­sels­psy­kia­ter­ne til Bush bare bruk­te et kvar­ter på å er­klæ­re den ro­pen­de, skri­ken­de og klart pa­ra­no­i­de fan­gen men­talt til­reg­ne­lig, noe som gjør den pro­test­løse draps­til­stå­el­sen hen­nes ak­sep­ta­bel. Aileen er redd for at feng­sels­le­del­sen prø­ver å dri­ve hen­ne fra vet­tet, slik at in­gen vil tro det hun hev­der om at kor­rup­te po­liti­folk sel­ger his­to­ri­en hen­nes til Hol­ly­wood. Nå som Bush har stilt til pre­si­dent­kan­di­dat­valg for re­pub­li­ka­ner­ne, bør rol­len hans kan­skje re­vur­de­res.

TY­RIA MOORE (AI­LE­ENS EKSKJÆRESTE)

De bod­de sam­men på et mo­tell i fle­re år. Aileen ut­ta­ler at «Ty» ba hen­ne fort­set­te med pro­sti­tu­sjo­nen for å sik­re dem mer pen­ger. Opp­ta­ket av Tys te­le­fon­sam­ta­le med Aileen var til­stå­el­sen som ble brukt til å på­gri­pe hen­ne og på­vir­ke Moore til å inn­gå sin egen film­av­ta­le.

POLITIKAPTEIN BENEGAR, POLITISERSJANT MUNSTER OG POLITIMAJOR DAN HEN­RY (ET­TER­FORS­KER­NE)

Mens Aileen be­skyl­der vis­se po­liti­folk for å ha spio­nert på hen­ne i åre­vis, skal sje­fen til dis­se ka­re­ne gå ut i TV med en er­klæ­ring om at de er kjent skyl­di­ge i å ha solgt sin del av Ai­le­ens histo­rie til høyst­by­den­de.

DET STO­RE FLER­TALL AV FLO­RI­DAS BE­FOLK­NING VIL AT GU­VER­NØ­REN DE­RES SKAL GJØ­RE DET­TE JEB BUSH

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.