PÅ’N IGJEN?

Blodig Begjær - - Lolita På Long Island -

Det er som et Jer­ry Sprin­ger Show med mer musk­ler. Det er sep­tem­ber 2011 og Jo­ey Butte­fuoco er nok en gang foran de klik­ken­de ka­me­ra­ene, den­ne gan­gen for å re­kla­me­re for sin kom­men­de kjen­dis-bok­se­kamp. Op­po­nen­ten er Amy Fis­hers da­væ­ren­de mann, tid­li­ge­re po­liti­mann Lou Bel­le­ra. Med knyt­te­de ne­ver foran ka­me­ra­ene ut­veks­ler de først for­nær­mel­ser, så slag. Bel­le­ra ham­rer løs på den døm­te pe­do­en. Etter­på po­se­rer en så­ret Butta­fuoco med sin nye kone, og så Amy Fis­her, sam­men igjen, den­ne gan­gen ikke av kjær­lig­het, men be­ho­vet - el­ler lys­ten - på re­kla­me og pen­ger. Hun står med ar­men rundt sin tid­li­ge­re els­ker, med an­sik­tet for­vridd av plas­tisk ki­rur­gi.

Det er ikke førs­te gan­gen de mø­tes. De ‘da­tet’ for et rea­li­ty­show i 2006, og de åp­net det årets Lin­ge­rie Bowl – en fot­ball­kamp mel­lom kvin­ner i un­der­tøy. Fis­her har også vært på Oprah Win­frey Show der hun sa at “han ut­nyt­tet sår­bar­he­ten min.”

For­hol­det mel­lom Fis­her og Butta­fuoco blan­der sek­su­ell til­trek­ning, sym­bio­tisk begjær etter be­røm­mel­se, vold, sin­ne og ren merk­ver­dig­het.

ETTER AT AMY FIS­HER SLAPP UT AV FENG­SEL HAR HUN FORT­SATT ET PÅ-OG-AV FOR­HOLD MED BUTTA­FUOCO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.