JAK­TEN PÅ OJ

Blodig Begjær - - (Hvis) Han Gjorde Det -

17. juni 1994 skul­le OJ mel­de seg til po­li­ti­et som ho­ved­mis­tenkt. Men da han sat­te seg i den be­røm­te hvi­te Ford Bron­co’en, in­stru­er­te han sjå­fø­ren til å kjø­re en tur iste­den­for å dra rett til po­liti­sta­sjo­nen. “OJ kom ikke,” sa he­li­kop­ter­pi­lot og jour­na­list Zo­ey Tur til bla­det Re­al Crime i 2015, “som and­re i media ble jeg sjok­kert, så jeg be­stem­te meg for at jeg skul­le fin­ne ham.” Sna­re­re enn å over­late til po­li­ti­et å fin­ne røm­lin­gen først, be­stem­te Zo­ey seg for å kom­me res­ten av pres­sen i for­kjø­pet ved å bru­ke he­li­kop­te­ret sitt og føl­ge po­liti­ra­dio­ene til FBI og LAPD. Det løn­te seg: “Vi dro til El Toro Y, som er et mo­tor­vei­kryss ... da så vi den hvi­te Bron­co’en. Bare mi­nut­ter etter­på lå en po­liti­bil bak den. Sjå­fø­ren, Al Cow­lings, stop­pet ikke, så vi var gans­ke sik­re på at det var den rik­ti­ge hvi­te Bron­co’en ... fem mi­nut­ter se­ne­re ble den fulgt av over 10 bi­ler.”

Et av de kan­skje mer uvan­li­ge trek­ke­ne ved den­ne bil­jak­ten var det lave tem­po­et, for det mes­te un­der 60 km/t, der po­li­ti­et holdt en nes­ten re­spekt­full av­stand til Bron­co’en. “Van­lig­vis ten­ker man at biljakt hand­ler om å kom­me seg unna,” min­nes Zo­ey. “I det­te spe­si­el­le til­fel­let hand­let det ikke om det, det hand­let om å hol­de Simp­son i live … Simp­son var be­væp­net med en pis­tol. Og suici­dal … jeg hå­pet at han vil­le ta li­vet av seg og gjø­re det ret­te.”

OJ SIMP­SON FORE­TOK EN RAR, DE­SPE­RAT FLUKT SOM BLE TIL EN BILJAKT I SAK­TE FART

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.