GUDFAR MOT GUDFAR

Blodig Begjær - - Motemorderen -

I 2010 hev­det Giu­sep­pe Di Bel­la, et tid­li­ge­re med­lem av den cala­b­ris­ke mafiaen (el­lers kjent som N’drang­he­ta) at Ver­sa­ce ble drept for­di han sto i gjeld til mafiaen og at Cuna­nan had­de vært en synde­bukk. Di Bel­la hev­det at Ver­sa­ce ble brukt til å hvit­vas­ke pen­ger av gud­fa­ren Paolo De Ste­fa­no. Han på­sto at mote­de­sig­ne­ren had­de lånt pen­ger av N’drang­he­ta og ble drept for å gjø­re opp gjel­den. Filip­po Ba­recca, en an­nen høyt­stå­en­de ma­fio­so støt­tet Di Bel­las histo­rie og hev­det uav­hen­gig av ham at Cuna­nan ble ma­fia­ens synde­bukk. Begge sa også at en død tur­tel­due som ble fun­net ved si­den av Ver­sa­ces kropp var et vi­sitt­kort fra fien­de­ne hans. An­ti­ma­fia-etter­fors­ke­re had­de lent seg tungt på de to tid­li­ge­re gjeng­med­lem­me­ne len­ge, etter at de sa ja til å vit­ne mot N’drang­he­ta for å slip­pe straff i 2001. Men Ver­sa­ces fa­mi­lie ble opp­rørt over på­stan­de­ne som ble frem­satt mot ham 13 år etter hans død, og ut­tal­te: “På­stan­de­ne fra in­for­man­ten er fals­ke og skam­me­li­ge. Vi for­be­hol­der oss ret­ten til å be­skyt­te min­net og ryk­tet til Gian­ni Ver­sa­ce i si­vi­lie og straffe­retts­li­ge sa­ker.”

INFORMANTER HEV­DET AT CUNA­NAN IKKE VAR VER­SA­CES VIR­KE­LI­GE MOR­DER - DET VAR MAFIAEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.