BER­TRAND CANTATS FORBANNELSE

Blodig Begjær - - Grenseløs Kjærlighet -

I ja­nu­ar 2010 overnattet Ber­trand Can­tat i hu­set til sin eks­ko­ne, Krisz­ti­na Rá­dy, i Bor­deaux. Han sov i førs­te eta­sje. Søn­nen de­res Milo, 12, og dat­te­ren Alice, 7, var borte. Mor­ge­nen etter kom bar­na til­ba­ke og Milo, som let­te etter mo­ren, fant hen­ne hengt i and­re eta­sje. Can­tat had­de vært i hu­set he­le ti­den, men li­ke­vel ikke opp­da­get det. Se­ne­re kom det frem at Krisz­ti­na had­de ringt for­eld­re­ne fle­re må­ne­der før og kla­get over at “en se­rie hen­del­ser enda ver­re enn de i 2003” fant sted og at hun ble fy­sisk og psy­kisk mis­hand­let av man­nen sin. “Alle syns han er et ikon, alle vil det bes­te for ham, men så kom­mer han hjem og gjør dis­se fryk­te­li­ge tin­ge­ne mot meg foran fa­mi­li­en min,” skal hun ha sagt.

Selv om han ble ar­res­tert og en kam­pan­je se­ne­re ble star­tet for å få gjen­opp­tatt sa­ken, ble det ikke tatt noen po­liti­mes­si­ge skritt mot Can­tat.

DA HAN DREP­TE KJÆ­RES­TEN MA­RIE TRIN­TIG­NANT, STØT­TET CANTATS KONE HAM. HUN DØDE IMID­LER­TID PÅ MYS­TISK VIS MENS HAN OVERNATTET HJEM­ME HOS HEN­NE ETTER AT HAN SLAPP UT AV FENG­SEL.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.