ROCKE­STJER­NE-MOR­DE­REN

Blodig Begjær - - Grenseløs Kjærlighet -

Ber­trand Can­tat var sønn av en ma­rine­of­fi­ser som had­de tje­neste­gjort i ko­loni­kri­gen i Al­ge­rie. Han ble født i Le Hav­re i 1964, men da fa­mi­li­en flyt­tet sør­over til Bor­deaux, drop­pet han for­eld­re­nes drøm­mer om å bli ad­vo­kat og fo­ku­ser­te på rocke­mu­sikk. Han star­tet ban­det Noir Dé­sir med noen skole­ka­me­ra­ter og spil­te på pu­ber og klub­ber før han fikk kon­trakt med et stør­re plate­sel­skap i 1986. Tid­lig på 90-tal­let had­de de solgt nes­ten tre mil­lio­ner al­bum. Can­tat bruk­te be­røm­mel­sen til å støt­te sa­ker på ven­stre­si­den, som an­ti-glo­ba­li­se­ring og det pa­le­stins­ke fol­kets ret­tig­he­ter. Cantats ener­gi ble sam­men­lik­net med Jim Mor­ri­sons el­ler Nir­va­nas Kurt Co­bain. Teks­te­ne og scene­show­ene hans var ful­le av en ul­men­de kraft. Etter løs­la­tel­sen ble Noir Dé­sir opp­løst. Han har prøvd å job­be med and­re ar­tis­ter, blant an­net duo­en De­troit. Han job­ber frem­de­les med po­li­tis­ke te­ma­er, og i 2017 slapp han en an­ti-brexit låt som het ‘L’ang­le­ter­re’. Han har ikke sun­get om vold mot kvin­ner.

BER­TRAND CAN­TAT GIKK FRA ENK­LE KÅR TIL Å BLI SYMBOLET PÅ ALTERNATIV FRANSK ROCK. HAN VIS­TE IN­GEN TEGN TIL MORDERISKE TENDEN­SER.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.