KNIV­STUK­KET, KUT­TET OPP OG SKUTT

Blodig Begjær - - Jodi Arias’ Rasende Sjalusi -

På tred­je dag av retts­sa­ken vit­net dr. Ke­vin Horn fra det retts­me­di­sins­ke in­sti­tut­tet i Ma­ri­co­pa Coun­ty om om­sten­dig­he­te­ne rundt Alex­an­ders død. Mens Horn gikk gjen­nom ska­de­ne, ble det vist man­ge grusomme og de­tal­jer­te bil­der av den av­dø­des mis­hand­le­de kropp. Iføl­ge Horn var det på grunn av for­råt­nel­sen vans­ke­lig å fast­slå om Alex­an­der al­le­re­de var død da han fikk et skudd i ho­det, men Horn men­te at skud­det had­de vært Arias’ sis­te an­grep på of­fe­ret sitt. Dødsårsaken var stort blod­tap.

ALEX­AN­DERS KROPP VIS­TE JURY­MED­LEM­ME­NE HVOR STERK ARIAS VAR, SELV OM HUN HEV­DET HUN «IKKE EN­GANG VIL­LE SKA­DE EN EDDERKOPP».

SKUDD MOT HO­DET Pro­sjek­til­ba­nen gikk fra høy­re mot venst­re. Ku­len ble fun­net i Alex­an­ders venst­re kje­ve uten ut­gangssår. Det var be­gren­set blød­ning ved inn­gangssåret; pa­to­lo­gen dr. Horn an­ty­det at det var for­di skud­det var det som kom sist. AVSKÅRET STRUPE Alex­an­ders strupe var kut­tet fra øre til øre, og så­ret var cir­ka sju–ti cm dypt. Hals­puls­åren var kut­tet, og hals­ar­te­ri­en var av­re­vet. Horn vit­net at Arias ikke etterlot «tegn på nø­ling» i of­fe­rets hals. «Det var et rent snitt.» TEGN PÅ FOR­SVAR PÅ HEN­DER OG AR­MER Ak­to­ra­tet hev­det at Alex­an­ders ska­der sam­svar­te med det fak­tum at han var of­fe­ret og ikke an­gri­pe­ren, slik Arias hev­det. Dr. Horn for­tal­te jury­en at dis­se ska­de­ne vil­le ha opp­stått før ska­de­ne på ho­det og hal­sen. STIKKSKADER I HO­DET Det ble fun­net to stikkskader i Alex­an­ders bak­hode. Hugget var så kraf­tig at kni­ven slo ut bi­ter av hode­skal­len. GJEN­TAT­TE STIKKSKADER Det ble fun­net mel­lom 27 og 29 stikkskader på Alex­an­ders rygg, noe som ty­det på at han had­de snudd ryg­gen til an­gri­pe­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.