KUN­NE KA­ZE­MI VÆRE USKYL­DIG?

Blodig Begjær - - Amors Dødelige Piler -

Man­ge er over­be­vist om at Ka­ze­mi fyr­te av skud­de­ne, men fa­mi­li­en sier at hun ikke kun­ne ha skutt Mcnair i tin­nin­gen, si­den hun had­de så lite er­fa­ring med vå­pen. Vin­cent Hill, tid­li­ge­re po­liti­mann i Nashvil­le tror noen and­re drep­te pa­ret. Hill snak­ket med Mcnairs ven­ner etter dra­pet, og fikk vite at stjer­nen men­te han var blakk hvis han ikke had­de et par tu­sen dol­lar i lom­men. Li­ke­vel var fant man bare seks dol­lar på li­ket. Hill un­der­stre­ker at Gil­liam, man­nen som solg­te Ka­ze­mi det på­ståt­te mord­vå­pe­net, hev­det at han var hos en venn den kvel­den Mcnair og Ka­ze­mi ble drept, men i et an­net po­liti­av­hør sier ven­nen at han ikke så ham den kvel­den. Han sier også at Gil­liam løy til po­li­ti­et om for­hol­det til Ka­ze­mi, og inn­røm­met at med for­lo­ve­den til ste­de vil­le han ikke inn­røm­me at han had­de kjent hen­ne.

Enda vik­ti­ge­re: En sms ble sendt fra Ka­ze­mis mo­bil til Mcnairs etter den ti­den da po­li­ti­et tror dra­pet fant sted. Alt­så var hun frem­de­les i live og skul­le “gå på bu­tik­ken”. Po­li­ti­et i Nashvil­le står fast på sin opp­rin­ne­li­ge teori, sær­lig si­den Hills søk­nad om å gjen­åpne sa­ken ble av­vist av Da­vid­son Coun­ty stor­jury, som han pre­sen­ter­te sine “funn” til. Po­li­ti­et hev­der at sms-en kun­ne ha blitt sendt tid­li­ge­re på da­gen og for­svun­net i sen­din­gen til etter at dra­pet skjed­de.

NOEN TROR AT KA­ZE­MI IKKE FYR­TE AV SKUD­DE­NE, MEN HVIS IKKE HUN GJOR­DE DET, HVEM VAR DET DA?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.