TO HELVETESUKER

Blodig Begjær - - Becky Watts -

19. FE­BRU­AR

Nathan Matthews og Shauna Hoare lå­ser seg inn i hu­set i Crown Hill 18, der Becky Watts er ale­ne. Becky blir drept en gang mel­lom 11.03 og 12.45, og krop­pen hen­nes flyt­tet til ba­ga­sje­rom­met i bi­len de­res.

19. FE­BRU­AR

Etter å ha til­brakt for­mid­da­gen hos Matthews’ mor og ste­far, kjø­rer pa­ret hjem til Cotton Mill La­ne 14, der de be­stil­ler take­away og ser på TV. Se­ne­re den kvel­den blir Beckys kropp flyt­tet fra bi­len til ba­det de­res.

20. FE­BRU­AR

Etter at han har teks­tet sje­fen sin og sagt at han ikke kom­mer på job­ben, kjø­rer Matthews til en bu­tikk for å kjø­pe to flas­ker fett­lø­ser og så til en jern­vare­han­del der han kjø­per en elek­trisk sir­kel­sag.

21. FE­BRU­AR

Matthews og Hoare drar til As­da i Bed­minster, der de kjø­per svar­te søp­pel­sek­ker, gummi­hans­ker, søp­pel­po­ser og tre rul­ler plast­fo­lie. De kjø­per også po­let­ter til strøm­må­le­ren.

22. FE­BRU­AR

Matthews og Hoare blir fan­get på over­våk­nings­ka­me­ra da de går inn i en bil­lig­bu­tikk i Bris­tol og kjø­per fle­re søp­pel­sek­ker, tape og kraf­ti­ge skrub­ber. Krop­pen til Becky blir så kut­tet opp på ba­det hjem­me hos dem.

MENS PO­LI­TI­ET OG FA­MI­LI­EN LET­TE FRE­NE­TISK ETTER DEN SAV­NE­DE JEN­TA, LA MORDERNE PLA­NER.

24. FE­BRU­AR

Matthews og Hoare hev­der at de har mid­dags­pla­ner og ikke kan kom­me til­ba­ke til Cotton Mill La­ne, og sier ja til å bli av­hørt hjem­me hos mo­ren til Hoa­res i Southme­ad.

25. FE­BRU­AR

Po­li­ti­et ran­sa­ker Cotton Mill La­ne da­gen etter og fin­ner det ro­te­te, men med et prikk­fritt bade­rom.

2. MARS

Flek­ker av Beckys blod blir fun­net på dør­kar­men uten­for sove­rom­met hen­nes. Po­li­ti­et har nå nok be­vis, og Matthews og Hoare blir ar­res­tert mis­tenkt for drap.

2. MARS

Beckys lem­les­te­de kropp blir fun­net i Bar­ton Court 9, mind­re enn 80 me­ter unna der hun ble drept.

3. MARS

Nathan Matthews og Shauna Hoare blir tatt inn til av­hør – hver for seg – om for­mid­da­gen. Begge vrir på sann­he­ten, men in­gen av dem har blitt av­hørt før, og bry­ter raskt sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.