MOR­DE­RE I SØKE­LY­SET

DE VRED SEG, GJEM­TE SEG BAK LØG­NER OG HALVSANNHETER I AV­HØ­RE­NE, MEN KROPPSSPRÅK OG UT­TRYKK FOR­TAL­TE PO­LI­TI­ET OG EKS­PER­TE­NE DET DE TRENG­TE

Blodig Begjær - - Becky Watts -

Nathan Matthews Redd

Un­der retts­sa­ken ble jury­en vist opp­tak av Matthews fjer­de av­hør med po­li­ti­et, som fant sted etter at Beckys kropps­de­ler var fun­net. Matthews var emo­sjo­nell og nes­ten ikke i stand til å snak­ke for­di han hul­ket sånn da han blir spurt om å for­kla­re hva den opp­rin­ne­li­ge pla­nen had­de vært. “Put­te hen­ne i kof­fer­ten så klart. Tape igjen mun­nen hen­nes, så klart, så hun ikke kun­ne lage ly­der, så få hen­ne inn i bi­len. Og så skul­le jeg så klart... Jeg tenk­te på en skog el­ler noe og så klart ta hen­ne ut, med mas­ken på så klart, og skrem­me hen­ne så klart og si noe sånt som “Du må be­hand­le folk bed­re, ikke være så bitch og ego”. Så lik­som true hen­ne “el­lers skjer det­te igjen el­ler enda ver­re”... Jeg had­de ikke tenkt på ås­sen jeg skul­le gå min vei uten at hun kom etter. Jeg måt­te så klart dra hjem ... gjem­me alt... dro hjem til mo­ren min og opp­før­te meg nor­malt.”

Dr Ju­lia Shaw sier:

“Matthews’ opp­før­sel un­der po­liti­av­hø­re­ne er uvan­lig. I lan­ge pe­rio­der gjem­mer han an­sik­tet og krø­ker seg sam­men, noe som gjør det umu­lig å se an­sikts­ut­tryk­ket hans og hvor­dan han rea­ge­rer på spørs­må­le­ne. Selv om an­sik­tet ikke kan se­es, vi­ser av­hø­ret at han er emo­sjo­nell og har pro­ble­mer med å føl­ge med for­di han er redd. Ikke på noe punkt vir­ker han glatt el­ler ma­ni­pu­le­ren­de – tegn på psy­ko­pa­ti. Dom­men kan tyde på en kald­blo­dig mor­der, men dis­se av­hø­re­ne får ham til å se ut som en redd ung mann som prø­ver å for­svin­ne fra rom­met ved å gjem­me så mye av krop­pen sin som mu­lig. Matthews bru­ker også ut­tryk­ket “så klart” ofte, og det kan være et for­søk på å nor­ma­li­se­re det han gjor­de. Å si “så klart” an­ty­der at det han gjor­de var nor­malt og noe and­re også vil­le gjort i en slik si­tua­sjon.”

Shauna Hoare Mest­rings­me­ka­nis­me

Gjen­nom en se­rie po­liti­av­hør be­nek­ter Shauna Hoare gjen­tat­te gan­ger en­hver kjenn­skap til hvor Becky er, og fni­ser til og med ved tan­ken på at hun bare har stuk­ket av. Da hun til slutt blir in­for­mert om at Matthews har til­stått å ha drept hen­ne, hev­der hun å være sjok­kert, men ut­tryk­ket hen­nes er frem­de­les gans­ke ro­lig. Hun sier til po­li­ti­et: “Jeg blir kvalm ved tan­ken på at hun var der, syk, dår­lig, ufat­te­lig ra­sen­de og det fø­les litt som jeg kom­mer til å våk­ne og så har ikke det­te skjedd. Jeg tror jeg er mer sint nå enn noe an­net – sint for at han har gjort det, gjor­de det, at han kun­ne gjø­re det mens jeg var der i hu­set. Og han opp­før­te seg så nor­malt. Jeg er vir­ke­lig for­vir­ret over hvor­for han gjor­de det, hva pla­ne­ne hans var, hvor­dan han trod­de at han kun­ne slip­pe unna med det og hvor­for. Jeg skjøn­ner det ikke. Jeg kan ikke se på ham en gang. Jeg vil bare dre­pe ham – feil ord. Jeg ble kvalm av å se på ham etter det han gjor­de.”

Dr Ju­lia Shaw sier:

“Uhel­dig­vis er det ofte umu­lig å vite om noen har la­get et falskt min­ne, men det er all­tid en mu­lig­het for at noen kan kom­me til å ak­sep­te­re en an­nen ver­sjon av hvor­dan be­gi­ven­he­te­ne ut­spant seg hvis de ser det for seg ofte nok. Sli­ke in­di­vi­der kan kom­me til å god­ta en ny og kan­skje øns­ket vir­ke­lig­het, og den kan er­stat­te det opp­rin­ne­li­ge min­net om for­bry­tel­sen de be­gikk. Det er ikke uvan­lig for for­bry­te­re å opp­fø­re seg til­syne­la­ten­de nor­malt etter at de har be­gått en for­bry­tel­se. Det kan vir­ke kald­blo­dig, el­ler som om de ikke ang­rer, men det er like sann­syn­lig at de gjør det for å tak­le si­tua­sjo­nen. Å gjø­re nor­ma­le ting og bru­ke hu­mor kan få en for­bry­ters sinn til å slip­pe noe som har gjort dem red­de el­ler opp­rørt.”

DOM­MEN PE­KER PÅ EN KALD MOR­DER, MEN DIS­SE AV­HØ­RE­NE FÅR HAM TIL Å SE UT SOM EN REDD UNG MANN SOM PRØ­VER Å FOR­SVIN­NE VED Å GJEM­ME KROP­PEN SIN.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.