« JEG VIL HA DET GØY. DU SKAL SØR­GE FOR AT JEG FÅR DET GØY. »

HEREFORD, eng­land 2,. April 2013

Blodig Begjær - - Johanna Dennehy -

Iet øye­blikks for­fen­ge­lig­het midt i en vold­som draps­or­gie po­se­rer 31 år gam­le Jo­an­na Dennehy med en gru­som, pry­det kniv. Det var ikke den­ne kni­ven hun bruk­te da hun stakk ei­en­doms­ut­vik­le­ren Ke­vin Lee til døde 29. mars 2013 og dum­pet li­ket i nær­he­ten av New­bo­rough. El­ler rom­ka­me­ra­te­ne Lu­kasz Sla­bo­szew­ski og John Chap­man – li­ke­ne av dem ble fun­net da­gen etter at det­te ma­ka­bre bil­det ble tatt. Sla­bo­szwek­si var dum­pet i søp­pel­dunk..

Bil­det ble først vist un­der retts­sa­ken i ja­nu­ar 2014. Det var tatt i lei­lig­he­ten til en venn i Hereford, og vit­net Mark Lloyd be­skrev at hun møt­te ham med: «Hei Mark, jeg er en mor­der.» Hun inn­røm­met mun­tert: «Jeg har drept tre men­nes­ker. Ga­ry hjalp meg med å bli kvitt dem, og jeg vil dre­pe fle­re.»

Bil­det var ett i en se­rie like ma­ka­bre bil­der og vir­ker spe­si­elt ille­vars­len­de når man kjen­ner om­sten­dig­he­te­ne. Etter at det ble tatt, snud­de hun seg mot sin med­skyl­di­ge, 47 år gam­le Ga­ry St­retch, som av ad­vo­ka­ten sin ble be­skre­vet som en «nik­ken­de hund», og sa inn­smi­gren­de: «Jeg vil ha det gøy. Du skal sør­ge for at jeg får det gøy.»

Og det gjor­de han. Alle motforestillinger var borte. In­gen fle­re lik skul­le dum­pes i av­sli­de­lig­gen­de grøf­ter. Nå kjør­te Dennehy rundt helt åpen­lyst og let­te etter ofre fra pas­sa­sjer­se­tet i St­retch’ Vaux­hall Ast­ra.

64 år gam­le Ro­bin Be­reza var det førs­te of­fe­ret, og Dennehy hop­pet ut av bi­len og over­falt den pen­sjo­ner­te brann­man­nen da han var ute og luf­ten hun­den.

Ni mi­nut­ter se­ne­re ble 56 år gam­le John Ro­gers, som også var ute med hun­den, på­ført mer enn 30 kniv­stikk i en hek­tisk «kn­iv­or­gie». Hun tok den liv­red­de hun­den med seg og holdt den fast i fan­get sitt mens den skalv av frykt.

«Se på beste­ven­nen min», plud­ret hun. «Han er så søt.»

Be­reza og Ro­gers over­lev­de begge an­gre­pe­ne og ble fløy­et til syke­hus, men Ro­gers døde i no­vem­ber sam­me år.

St­retch ble dømt til livs­va­rig feng­sel, med en minste­tid på 19 år for to draps­for­søk. Dennehy, som lo åpen­lyst av dom­me­rens be­skri­vel­se av hen­nes «fylle­ond­skap», fikk livs­tid uten mu­lig­het for prøve­løs­la­tel­se. Hun er en av bare tre kvin­ner i det bri­tis­ke feng­sels­sys­te­met uten mu­lig­het for løs­la­tel­se. De to and­re? Ro­se West og My­ra Hind­ley.

JO­HANNA DENNEHY ER SA­DIS­TISK OG HJERTELØS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.