BLO­DIG BEGJÆR

Blodig Begjær - - Forside -

Som Wil­liam Con­g­re­ve skrev en gang på 1600-tal­let: “Stør­re vre­de enn kjær­lig­het som er vendt til hat, fin­nes ikke”. Si­den ti­de­nes mor­gen har hjer­tet ført ho­det på vill­spor, med fa­ta­le kon­se­kven­ser. Fra av­vis­te els­ke­re til sjalusi i fa­mi­li­en – menn, kvin­ner og til og med barn har vendt seg mot sine nære og kjæ­re og ut­ført den en­de­li­ge hev­nen. På de føl­gen­de si­de­ne kan du lese om noen av de mest bru­ta­le og hjerte­skjæ­ren­de for­bry­tel­se­ne, fra Lorena Bob­bitts “hals­hug­ging” av sin vol­de­li­ge ekte­mann, til den tra­gis­ke sa­ken om Ma­rie Trin­tig­nant, en vak­ker, fransk skue­spil­ler som ble slått ihjel av rocke­stjer­ne-kjæ­res­ten. Vi av­slø­rer også his­to­ri­en bak det tra­gis­ke dra­pet på Marvin Gaye, og det van­vit­ti­ge mor­det på mote­kon­gen Gian­ni Ver­sa­ce.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.