DE AND­RE KVIN­NE­NE I ED­WARDS LIV

Blodig Begjær - - Edwards Morderiske Elskerinne -

LADY ROSEMARY LEVESON-GOWER

Ed­ward møt­te Lady Rosemary Leveson-gower un­der 1. ver­dens­krig da hun job­bet som syke­plei­er i Frank­ri­ke. Han så hen­nes kjær­li­ge be­hand­ling av sol­da­ter og for­els­ket seg, men fa­ren nek­tet dem å gif­te seg. Hun gif­tet seg to år se­ne­re og ble drept i en fly­ulyk­ke i 1930. Ed­ward til­ga ald­ri fa­ren og de se­ne­re for­hol­de­ne hans var all­tid med gif­te el­ler skil­te kvin­ner.

FRE­DA DUD­LEY WARD

Ed­ward ble hode­stups for­els­ket i Fre­da Dud­ley Ward, en gift kvin­ne, i 1918 og slo opp med Mag­gie av på grunn av hen­ne. Fre­da var Ed­wards elskerinne i yt­ter­li­ge­re 16 år og var en av hans nær­mes­te be­trod­de. Fro­hol­det tok en­de­lig slutt da han traff Wal­lis Simp­son i 1934.

GREVINNE THEL­MA FURNESS

Ed­wards for­hold til grevinne Thel­ma Fur­nesss, en skilt ame­ri­ka­ner, be­gyn­te i 1930 og hun ble ofte sett ved hans side. Det var Thel­ma som in­tro­du­ser­te ham for sin venn­in­ne, den nå be­ryk­te­de Wal­lis Simp­son, som skul­le over­ta Thel­mas plass i prin­sens hjer­te i 1934.

WAL­LIS SIMP­SON

Ed­ward møt­te Wal­lis i 1934 og ble straks be­tatt. Fast be­stemt på å gif­te seg med hen­ne ab­di­ser­te han fra tro­nen da det ble klart at for­hol­det ikke vil­le bli ak­sep­tert om han var kon­ge. De gif­tet seg i Frank­ri­ke i 1937 og holdt sam­men til hans død i 1972.

VED SI­DEN AV MAG­GIE HAD­DE ED­WARD MAN­GE ROMANTISKE FOR­HOLD I UNG­DOM­MEN SOM GA HAM RYK­TET SOM ‘PLAYBOY-PRIN­SEN’.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.