SKØNNHETEN GJOR­DE MEG TIL SEXSLAVE

Blodig Begjær - - 50 Shades Of Grey Går Galt -

THE DAI­LY EX­PRESS 22. mai 1978

Dai­ly Ex­press får scoop’et da Mck­inney­ber om 40 000 for his­to­ri­en sin. Avi­sen kjø­rer over­skrif­ten ‘Min udø­de­li­ge kjær­lig­het: jeg vil frem­de­les ha mor­mo­ne­ren’se­ne­re kal­te re­por­ter Pe­ter Tory den “litt kje­de­lig, fak­tisk”, men det kom­mer i hvert fall rett fra kil­den.

HUNDEKLONING 7. au­gust 2008

Etter nes­ten 25 år har Mck­inney hy­ret sør­kore­ans­ke fors­ke­re til å klo­ne pit­bul­len hen­nes. Det er en in­ter­es­sant histo­rie i seg selv, så opp­da­ger avi­se­ne sin fa­vo­ritt­mor­mon-kid­nap­per, den kin­ky misse­dron­nin­gen midt i det he­le.

THE DAI­LY MIR­ROR 22. mai 1978

Dai­ly Mir­ror els­ket his­to­ri­en om en lys­ten jen­te som fan­get den mye stør­re og til­syne­la­ten­de dy­di­ge An­der­son. Litt gra­ving og et godt tips skaf­fet myk­porno­bil­der fra hen­nes tvil­som­me for­tid, som straks blir tryk­ket sam­me dag som Dai­ly Ex­press får sin eks­klu­si­ve histo­rie.

SELVBIOGRAFI Mai 1984

Mck­inney mis­tet ald­ri sma­ken på rampe­ly­set. Selv­bio­gra­firn fra 1980 frem­stil­ler hen­ne som en prin­ses­se som har mis­tet sin prins, men den ble ald­ri ut­gitt.hun duk­ker snart opp i avi­sen igjen, den­ne gan­gen for å ha blitt ar­res­tert for å lus­ke på An­der­son nær ar­beid­plas­sen hans 1984.

TAB­LO­ID 3. sep­tem­ber 2010

Mck­inney står på den and­re si­den av lo­ven da hun sak­sø­ker film­ska­pe­ren Er­rol Mor­ris, som hun me­ner in­ju­ri­e­rer hen­ne som over­gri­per og pro­sti­tu­ert i fil­men Tab­lo­id. Søks­må­let fal­ler da ret­ten av­gjør at han ikke har frem­stilt hen­ne feil­ak­tig.

MEDIEHYSTERI OVER BRYSTFAGER BLONDINE: DET­TE VAR MAT FOR BRI­TIS­KE TABLOIDAVISER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.