MARVIN GAYE OG DOP

Blodig Begjær - - Hedre Din Far -

GAYE MIS­BRUK­TE STOF­FER SOM PCP OG KO­KAIN, OG DET FØR­TE TIL VIL­LE HU­MØR­SVING­NIN­GER OG PARANOIA.

Gaye eks­pe­ri­men­ter­te med dop he­le kar­rie­ren, på tross av at han els­ket sport og sunn livsstil. Det var nykt­re pe­rio­der nå og da, men ko­kain­for­bru­ket hans var im­po­ne­ren­de og før­te til pa­ra­no­i­de fan­ta­si­er og hal­lu­si­na­sjo­ner om de­mo­ner som pla­get ham. Fra tid­lig på 80-tal­let røyk­te han ko­kai­nen, etter­som slim­hin­ne­ne i ne­sen var al­vor­lig ska­det etter å ha snor­tet i åre­vis.

Dop på­vir­ket også be­slut­nin­ge­ne hans. Etter noen stri­per ble han svært sjar­me­ren­de. Venn­lig, raus og glad i li­vet hand­let han som en full sjø­mann, selv om øko­no­mis­ke pro­ble­mer for­fulg­te ham selv på top­pen av kar­rie­ren. Han ga rau­se bo­nu­ser til crewet, og trakk dem til­ba­ke da han ble nyk­ter og inn­så feil­gre­pet. Marvin Gaye bruk­te ulov­li­ge stof­fer for å skju­le og dem­pe sin ind­re uro, men man­ge­len på selv­kon­troll var vir­ke­lig de­struk­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.