DRAP EL­LER SELV­MORD?

Blodig Begjær - - Hedre Din Far -

EN VIK­TIG TEORI OM MOR­DET AN­TY­DER AT MARVIN GAYE LOK­KET FA­REN TIL DRAPSHANDLINGEN

Marvin Gaye var all­tid redd for at han skul­le dø ung, og var he­le li­vet pla­get av selv­mords­tan­ker. Etter hans død har en­kel­te hev­det at den fa­ta­le kam­pen med Marvin Sr var en form for selv­mord el­ler et bisart med­li­den­hets­drap, si­den han viss­te at fa­ren vil­le rea­ge­re med vold. I et in­ter­vju med The Dai­ly Ex­press, sa søs­te­ren Zeola Gaye at den eld­re bro­ren pres­set fa­ren til han til slutt klik­ket. Uan­sett hva som er sann­he­ten bak Marvin Gayes vol­de­li­ge død, led san­ge­ren av de­pre­sjon he­le li­vet. Dop økte de psy­kis­ke pro­ble­me­ne og tre tid­li­ge­re selv­mords­for­søk gjor­de lite til å bed­re den men­ta­le helsen hans.

En gang han var på Ha­waii vil­le Gaye over­do­se­re på 500 gr ko­kain, og sa til ven­nen Da­vid Ritz, “Jeg vil­le bare være i fred og blå­se ut hjer­nen med et høy-ok­tan trom­pet­støt.”

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.