USKYL­DIG? Å JA?

I EN SENSASJONELL HEM­ME­LIG FILM, SA AMY FIS­HER AT HUN FOR­TJEN­TE EN FER­RA­RI FOR Å VEIE OPP FOR DEN DÅR­LI­GE OM­TA­LEN.

Blodig Begjær - - Lolita På Long Island -

Amy Fis­her fikk en ny kjæ­res­te. Paul Make­ly, også mye eld­re (29), som eide et stu­dio der hun tren­te. De da­tet, og hun var sam­men med Butta­fuoco og Make­ly sam­ti­dig. Hun fikk trygg­het av Butta­fuoco. Paul var “over­fla­tisk moro”.

Fis­her be­skyl­der tv-pro­gram­met Hard Copy for å gi Make­ly 50 000 dol­lar for å set­te opp skjul­te ka­me­ra­er i stu­dio­et og stil­le Fis­her le­den­de spørs­mål mens hun ven­tet på rett­sa­ken.

Make­ly spur­te, “Etter all smer­ten og li­del­sen din, hvis du kun­ne få en hvil­ken som helst bil, hvil­ken vil­le du ha?” Fis­her svar­te, “Etter all smer­ten og li­del­sen vil jeg ha en rød Fer­ra­ri.”

Hard Copy send­te en re­di­gert ut­ga­ve av in­ter­vju­et 24. sep­tem­ber 1992. Kort etter sa ak­to­ra­tet at de ikke vil­le sik­te Butta­fuoco for vold­tekt si­den Fis­hers tro­ver­dig­het var lik null.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.