GJEMT I UT­HUSET

Blodig Begjær - - Becky Watts -

Det måt­te ha skapt be­ty­de­lig mis­tan­ke da Nathan Matthews og Shauna Hoare tok kon­takt med et par de stol­te på og ba dem lag­re fle­re sto­re pak­ker i ut­huset i hagen de­res i Cotton Mill. Enda mer da de til­bød Karl De­me­tri­us og part­ne­ren hans, Jay­de­ne Par­sons, opp­til 5000 pund (rundt 50 000 kro­ner) for job­ben. Men til­bu­det vis­te seg å være for fris­ten­de.

“Ok skal du gjem­me det for ham?” spur­te Par­sons De­me­tri­us via sms kl 01.10 den 24. fe­bru­ar. “Vi tren­ger pen­ge­ne. lol xxxx.”

Noen mi­nut­ter se­ne­re teks­tet hun ham igjen: “Kult, det er et av­drag på hu­set. lol.”

I den tro at han lag­ret et il­le­galt stoff som can­na­bis for Matthews, kjør­te De­me­tri­us og ar­beids­kol­le­ga­en hans, Ja­mes Ire­land, til Cotton Mill tid­lig om mor­ge­nen den 24. fe­bru­ar for å hen­te pak­ke­ne, som Ire­land visst­nok for­tal­te en nabo inne­holdt noe “tungt og mykt”. De brak­te dem de­ret­ter med seg til De­me­tri­us’ hus.

I en egen retts­sak hev­det ak­tor at Karl De­me­tri­us “trod­de det var can­na­bis, men mis­tenk­te mer og mer at inn­hol­det var kob­let til Becky Watts.”

Karl De­me­tri­us, tvil­ling­bro­ren Donovan, og Ja­mes Ire­land ble til­talt for å ha sam­ar­bei­det for å skju­le li­ket av Becky Watts, men Donovan og Ja­mes ble se­ne­re fri­kjent på alle punk­ter. Karls bror sov da det skjed­de, og Ire­land, som har lav IQ, ble ma­ni­pu­lert på en “ond­skaps­full og kal­ku­le­ren­de måte,” iføl­ge for­sva­re­ren hans.

Bå­de Par­sons og Karl De­me­tri­us til­sto å ha hjul­pet en for­bry­ter, men holdt fast ved at selv om de viss­te at det de gjor­de (og det som var i pak­ke­ne) an­ta­ke­lig var ulov­lig, var de uvi­ten­de om hva de fak­tisk flyt­tet og gjem­te i ut­huset.

DE HJALP MATTHEWS Å KVIT­TE SEG MED BE­VI­SE­NE OG TROD­DE DET VAR STOFF.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.