TIDSLINJE OVER TAPT USKYLD

Blodig Begjær - - Aileen Wuornos -

1956

Aileen blir født. Mo­ren og fa­ren skil­les to år se­ne­re.

1960

Di­ane, Ai­le­ens mor, over­la­ter bar­na til beste­for­eld­re­ne.

1967

Bare el­le­ve år gam­mel be­gyn­ner Wuornos å byt­te sek­su­el­le tje­nes­ter mot si­ga­ret­ter.

1970

Wuornos vold­tas av beste­fa­rens venn. Hun blir gra­vid, og bar­net adop­te­res bort.

1971

Beste­fa­ren kas­ter hen­ne ut av hu­set. Aileen bor i sko­gen.

1976

Etter en tid som pro­sti­tu­ert blir Aileen gift, og de­ret­ter skilt.

1987

Etter man­ge kon­fron­ta­sjo­ner med lo­ven flyt­ter Aileen sam­men med Ty­ria Moore.

1989

Aileen sky­ter sitt førs­te of­fer, vold­tekts­døm­te Richard Mallory.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.