RIK­TI­GE PRO­DUK­TER TIL DIN HUD

Costume (Norway) - - FORSIDE -

Du bør også bru­ke dypt­vir­ken­de, ak­ti­ve pro­duk­ter som fore­byg­ger og be­hand­ler pig­ment­flek­ker. Etter ren­se­ru­ti­ner er det lurt å bru­ke en krem som byg­ger opp hud­bar­rie­ren. Er hud­bar­rie­ren svak, vil man mis­te fuk­tig­het, og ska­de­li­ge stof­fer kan trek­ke inn i hud­over­fla­ten og gjø­re stor ska­de. Det­te fø­rer ofte til det man­ge be­skri­ver som en sen­si­tiv hud. Pro­duk­ter som inne­hol­der anti­ok­si­dan­ter som be­skyt­ter, ce­ra­mi­der som byg­ger opp bar­rie­ren og DNA re­pa­re­ren­de en­zy­mer, er ab­so­lutt å an­be­fa­le for­tel­ler Dr. Ra­chael Eckel. Hen­nes per­son­li­ge fa­vo­ritt er ZO Dai­ly Pow­er De­fen­se som le­ve­rer en hel bu­kett anti­ok­si­dan­ter som be­skyt­ter og gjør un­der­ver­ker for sol­ska­det hud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.