EN HELT NY HØST

Costume (Norway) - - INNHOLD - Ki­ne B. Hartz

Sjef­re­dak­tø­rens le­der.

Det var med hjer­tet i hal­sen de este av oss inn­tok Grand Pa­lais den­ne tirs­dags­mor­ge­nen i mars. Pa­ris­luf­ten var mild, men cat­walken var for­vand­let til en vin­ter­lands­by i Al­pe­ne, med snø og små sveit­sis­ke cha­le­ter. Kol­lek­sjo­nen var vak­ker, til å mis­te pus­ten av. Det var ere på førs­te rad som gråt da Ca­ra De­leving­ne og Penélo­pe Cruz gikk ned­over cat­walken i Karl La­ger­felds vi­sjon for høs­ten. Ba­re et par uker tid­li­ge­re had­de den le­gen­da­ris­ke de­sig­ne­ren gått bort, det­te var hans sis­te krea­sjo­ner. Og selv om det ble holdt et mi­nutts still­het før show­et og ere av gjes­te­ne gikk i svart, lå det også en teg­ning av Coco Cha­nel og Karl La­ger­feld med teks­ten The beat goes on... på se­te­ne våre – som en på­min­nel­se om at li­vet, og mo­ten, går vi­de­re.

Den­ne mote­høs­ten er det mye å gle­de seg til. Ster­ke skuld­re, sto­re sil­hu­et­ter, knall­ster­ke far­ger, mek­ti­ge dres­ser, en ny mi­ni­ma­lis­me og over­klas­se-chic er noen av stikk­or­de­ne.Vi er så stol­te over å kun­ne pre­sen­te­re vår sto­re catwalk-spesial, hvor du får full over­sikt over hva som rø­rer seg i mote­ver­de­nen ak­ku­rat nå – og ikke minst en in­tro­duk­sjon til kvin­nen som har tatt over etter Kong Karl.

God mote­høst!

Det ble en sterk og rø­ren­de fi­na­le på Chanels høst­vis­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.