MØT MR. SELF-PORTRAIT

Costume (Norway) - - INNHOLD - TEKST So­nia Upp­al

Man­nen bak drømme­kjo­le­ne.

Mens mote­hus sliter med å hol­de hy­pen oppe, har Self-Portrait truf­fet blink med sine sig­na­tur­kjo­ler med vak­re blon­der og over­ras­ken­de sil­hu­et­ter. Den­ne høs­ten sat­ser han for fullt i Nor­ge også. Vi tok en prat med de­sig­ne­ren bak.

Selv­es­te Mr. Self-Portrait vin­ker gjen­nom skjer­men og tar en slurk av kaffe­kop­pen fra All­press Es­pres­so – en av Lon­dons mest po­pu­la­ere kaffe­ba­rer.

– Ser du meg klart og ty­de­lig?

Få de­sig­ne­re har de­fi­nert nå­ti­dens stiles­te­tikk som den medie­skye man­nen bak kles­mer­ket Self-Portrait, 38 år gam­le Han Chong. Med blon­der som sig­na­tur og et pris­punkt midt imel­lom luk­sus- og bud­sjett­venn­lig, har Chong fun­net vei­en til vel­dig man­ge kvin­ners gar­de­ro­be.

Mer­ket har fått an­er­kjen­nel­se som et de­mo­kra­tisk luk­sus­brand, og Chong har blitt den mo­der­ne kvin­nens mest be­trod­de de­sig­ner­kom­pis. Han har kledd opp kjen­di­ser som pop­stjer­nen Beyoncé, her­tug­in­ne Ka­te og første­dame Michel­le Oba­ma – og nå sit­ter han alt­så her foran oss og smi­ler fra øre til øre. Bak ham skin­ner sola inn gjen­nom de sto­re vin­du­ene i et stort kon­tor med ly­se veg­ger. Han har på seg en hvit T-skjor­te, svart caps og et par ly­se jeans. Vi har en­de­lig fått til et skype-møte med en av nå­ti­dens mest po­pu­la­ere de­sig­ne­re – for å snak­ke om kult­sta­tus og iden­ti­tets­byg­ging. Chong be­gyn­ner å vise oss rundt. Han snur skjer­men.

– Her sit­ter de­sign­team­et mitt og salgs­team­et, og der sit­ter PR-team­et. Vi sit­ter alle sam­men i åpent land­skap. Syste­ma­tikk og ana­ly­se lig­ger til grunn for hele de­sign­pro­ses­sen, der­for er det vik­tig for meg å sit­te tett sam­men med de an­sat­te slik at vi kan ha en åpen dia­log om alt.

Før han snur skjer­men rek­ker vi å få et glimt av noen kjo­ler med iøyne­fal­len­de mønst­re som hen­ger på et sta­tiv. Når vi spør om å få se litt na­er­me­re, ris­ter han på ho­det, smi­ler lurt og sier at vi må ven­te til mote­vis­nin­gen i New York, hvor mer­ket vi­ser sine se­song­ba­ser­te kol­lek­sjo­ner. Når du snak­ker med Chong, er det vans­ke­lig å ikke like ham som per­son. Han er en­tu­si­as­tisk og blid, og skrav­ler i vei på sin en­gelsk med ty­de­lig ak­sent.

Chong er født og opp­vokst i Malay­sia, men yt­tet som 22-åring til Lon­don for å stu­de­re mote på den pre­sti­sje­tun­ge sko­len, Cen­tral Saint Mar­tins. Ved si­den av stu­die­ne job­bet han bå­de for high stre­et-mer­ker og sto­re luk­su­riø­se mote­hus for å få et inn­blikk i bran­sjen. I 2013 ble Self-Portrait star­tet, og vei­en inn til vare­ma­ga­si­ent Sel­frid­ges i Lon­don var kort. Hans førs­te kol­lek­sjon be­stod av 17 kjo­ler, som var la­get for å pas­se inn i en fest­gar­de­ro­be med over­då­di­ge sil­hu­et­ter, sto­re blon­der og sexy skja­e­rin­ger. Res­ten er his­to­rie. I dag sel­ges mer­ket over hele ver­den, og klaer­ne ba­eres av ver­dens mest be­røm­te kvin­ner. I Nor­ge har Blen­der nå tatt inn mer­ket, og lo­ver at også vi her hjem­me frem­over skal få bed­re til­gang til Self-Por­traits ny­de­li­ge uni­vers.

Hvor­dan ser en ty­pisk dag ut for deg?

– Hek­tisk. Jeg bor ikke langt unna kon­to­ret, så jeg går ned hit hver enes­te dag med kaf­fen i den ene hån­den, og mo­bi­len i den and­re. Si­den vi selger til mar­ke­der i bå­de USA, Asia og Euro­pa, job­ber jeg etter for­skjel­li­ge tids­so­ner, noe som be­tyr at mo­bi­len min ald­ri slut­ter å rin­ge. I til­legg job­ber vi med tre kol­lek­sjo­ner på én og sam­me tid. I dag skal jeg god­kjen­ne de plag­ge­ne som skal i bu­tikk nå, sam­ti­dig som jeg de­sig­ner pre-fall-kol­lek­sjo­nen for 2020, og plan­leg­ger mote­vis­nin­gen i New York i sep­tem­ber.

Skjer det noe nytt hos Self-Po­trait den­ne høs­ten, noe som er an­ner­le­des enn de tid­li­ge­re kol­lek­sjo­ne­ne?

– I år har jeg ut­vi­det med en eks­tra ka­te­go­ri, nem­lig bade­tøy. Og i kol­lek­sjo­nen for nes­te se­song le­ker jeg meg med stylin­gen og mik­ser bade­tøy med kjo­ler, plissé­skjørt og top­per, men jeg har lagt mye fo­kus på selve vis­nin­gen. Den skal ha en av­slap­pet stemning. I en ver­den som den vi le­ver i nå, hvor det sta­dig skal skje så mye på kort tid, tren­ger vi noe som kan min­ne oss om å stop­pe opp og nyte øye­blik­ke­ne.

Du ska­per kla­er for kvin­ner, men hvor­dan fore­trek­ker du å gå kledd selv? Be­skriv din per­son­li­ge stil.

– Jeg er vel­dig en­kel, og kan­skje litt kje­de­lig. Hvit T-skjor­te og jeans til hver­dag og en dress til kveld el­ler fest. Og jeg har all­tid på meg en hatt el­ler caps, for å slip­pe å fik­se hå­ret. Når man job­ber døg­net rundt, tel­ler hvert enes­te se­kund med søvn.

Hvor­for tror du at Self-Portrait har fått så mye opp­merk­som­het på så kort tid? Har det all­tid va­ert en del av stra­te­gi­en?

– Iden­ti­tets­byg­ging er noe jeg all­tid har fo­ku­sert på. Når folk ser klaer­ne mine på so­sia­le medi­er el­ler på den røde lø­pe­ren, skjønner de in­tui­tivt at det er Self-Portrait – for­di blon­de­ne og sil­hu­et­te­ne er gjen­kjen­ne­li­ge. Det hen­der at jeg prø­ver meg på nye kva­li­te­ter el­ler hånd­tek­nik­ker, men sig­na­tu­ren er li­ke­vel ty­de­lig.

– Et an­net vik­tig element i stra­tegi­pla­nen har va­ert å ut­vik­le det di­gi­ta­le. Jeg vil at Self-Portrait skal va­ere til­gjen­ge­lig for alle. Jeg har fore­lø­pig kun én agg­skip-bu­tikk, som lig­ger i Lon­don, men jeg åp­net nett­bu­tikk sam­ti­dig som jeg lan­ser­te mer­ket, og i dag står nett­bu­tik­ken for 20 pro­sent av sal­get.

«Jeg vil at alle skal ha råd til å kjø­pe seg kla­er fra Self-Portrait, ikke kun de mest pri­vi­le­ger­te.»

Nett­si­den har gjort det enk­le­re for Chong å hand­le raskt. Da den bri­tis­ke her­tug­in­nen Ka­te Middle­ton duk­ket opp på en fest i en kjo­le fra en tid­li­ge­re kol­lek­sjon som ikke len­ger var til salgs, var Chong rask med å rin­ge salgs­team­et sitt, og kk lagt ut kjolen på nett­si­den igjen. Ett år etter er den fort­satt mer­kets best­sel­gen­de kjo­le.

So­sia­le medi­er har også va­ert helt av­gjø­ren­de for merke­va­ren. Chong nek­ter å gi and­re ad­gang til den of­fi­si­el­le pro len med over 796 000 føl­ge­re på In­sta­gram, og han li­ker å job­be tett med in­flu­en­se­re som han kal­ler for de nye kjen­di­se­ne. Stil­dron­nin­gen Aimee Songs, med over 5,3 mil­lio­ner føl­ge­re, var den førs­te til å sam­ar­bei­de med Self-Portrait.

Og hva med pris­punk­tet? Kom­mer du til å end­re det nå som mer­ket ditt har blitt så stort?

– Nei! Jeg vil at alle skal ha råd til å kjø­pe seg kla­er fra Self-Portrait, ikke kun de mest pri­vi­le­ger­te. Da luk­sus­nett­bu­tik­ken Net-a-por­ter kon­tak­tet meg for å ta inn mer­ket, vil­le de også skru opp pri­se­ne, men jeg nek­tet. Et mer­ke tren­ger ikke å va­ere dyrt for at det skal fø­les luk­su­riøst.

Hvor­dan får du det til?

– I star­ten var det vel­dig vans­ke­lig å hol­de pri­se­ne kon­kur­ranse­dyk­ti­ge. Jeg bruk­te mye tid på å for­kla­re fab­rik­ke­ne hva jeg øns­ket, og var mye i Ki­na for å kva­li­tets­sik­re på et tid­lig tids­punkt i pro­duk­sjo­nen. Gjør man grunn­ar­bei­det, så blir res­ten mye enk­le­re. Og en av mine mest kost­nads­be­spa­ren­de me­to­der er å vel­ge nye, litt dy­re­re kva­li­te­ter som jeg mik­ser med litt ri­me­li­ge­re stof­fer. Litt som et lappe­tep­pe.

«Jeg får som­mer­fug­ler i ma­gen når jeg ser da­mer på ga­ten i kjo­le­ne mine.»

A-kjen­di­ser, film­stjer­ner og su­per­mo­del­ler. Be­røm­te helt­in­ner som Michel­le Oba­ma og Meg­han Mark­le er sett i Self-Portrait, men hvem er din ul­ti­mate drømme­per­son å kle opp?

– Jeg får som­mer­fug­ler i ma­gen når jeg ser da­mer på ga­ten i kjo­le­ne mine. Spe­si­elt de jen­te­ne som jeg ikke had­de trod­de skul­le va­ere en Self-Portrait-per­son, men det at kjen­di­ser li­ker klaer­ne mine også, er selv­føl­ge­lig en bo­nus.

Man­ge av kjo­le­ne dine blir også brukt som brude­kjo­ler, hva ten­ker du om det?

– Det er et re­la­tivt stort gap i mar­ke­det for ri­me­li­ge brude­kjo­ler. Så det at kjo­le­ne mine blir brukt som brude­kjo­ler er over­vel­den­de. Det er jo tross alt den da­gen du vil se nest ut, og hvis det er i en av mine kjo­ler, så er det et uvur­der­lig kom­pli­ment.

Hvor­dan blir du in­spi­rert til å lage noe nytt, uten å gå på ak­kord med merke­va­rens sig­na­tur?

– For in­spi­ra­sjon rei­ser jeg mas­se, og jeg prø­ver all­tid å ob­ser­ve­re de uli­ke livs­sti­le­ne, kul­tu­rene og re­li­gio­ne­ne. Jeg li­ker også å snak­ke med kvin­ner rundt meg, og det gir en peke­pinn på hva jeg bur­de ska­pe mer av el­ler gjø­re an­ner­le­des. Kvin­ner øns­ker å ha en flat­te­ren­de fi­gur, men de vil også bli over­ras­ket.

Kjo­le­ne dine har blitt ko­piert av de ri­me­li­ge­re kjede­bu­tik­ke­ne. Hva ten­ker du om det?

– Jeg tror det er noe som er uunn­gåe­lig for et­hvert mer­ke. Det er smi­gren­de, men sam­ti­dig frust­re­ren­de. En kopi vil duk­ke opp uan­sett hvor hardt du prø­ver å unn­gå det, for­di fab­rik­ke­ne har blitt så flin­ke. Men jeg vil fort­set­te å vi­dere­ut­vik­le tek­nik­ke­ne mine, og fo­ku­se­re på hver mins­te de­talj sånn at det blir vans­ke­lig å lage gode ko­pi­er.

Hvor drøm­mer du om at mer­ket skal va­ere om ti år?

– Jeg øns­ker å kle opp kvin­ner fra topp til tå, og ut­vik­le Self-Portrait til et livs­stils­mer­ke, men én ting om gan­gen. Jeg vil ikke for­has­te meg.

For­tell oss noe vel­dig få vet om deg som per­son.

– Jeg er eks­tremt sje­nert.

Hvil­ke de­sig­ne­re ser du opp til?

– Jeg be­und­rer den eld­re gar­de, som Cristó­bal Ba­len­cia­ga, Az­ze­di­ne Alaïa, Jean Paul Gaul­ti­er og John Gal­li­a­no. Sist­nevn­te skul­le jeg likt å møte. Jeg har så man­ge spørs­mål jeg gjer­ne vil stil­le ham om hans rei­se fra Gi­ven­chy til Dior, eget mer­ke og så Mar­gie­la. Fire mote­hus med en es­te­tikk og tro som er sva­ert for­skjel­lig, men li­ke­vel er han i stand til å for­stå dem så godt.

Når er du på ditt lyk­ke­ligs­te?

– Når jeg får gjø­re det jeg dri­ver med nå.

Og helt til slutt. Hva er ditt al­ler bes­te styling­tips?

– Det er vik­tig å føle seg kom­for­ta­bel i det man har på seg. Ikke følg trender ba­re for­di det er en trend, men kle deg i noe du fø­ler deg som en su­per­stjer­ne i.

Han Chong har med sitt lek­ne de­sign og kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser g jort Self-Portrait til en mega­suk­sess. Nøk­kel­or­de­ne er kon­trast og asym­me­tri når han skal bry­te opp det søte ut­tryk­ket i høst­kol­lek­sjo­nen.

«Du har lov til å va­ere en ny per­son hver enes­te dag. Det er mitt man­tra.»

Mi­ran­da Kerr i Aza­elea Dress. Med en pris­lapp på 260 pund er den en av mer­kets mest po­pu­la­ere og ko­pier­te kjo­ler. Aimee Song, også kjent un­der nav­net Song of Sty­le, var den førs­te in­flu­en­se­ren som ble sett på den se­lek­ti­ve In­sta­gram-pro­fi­len til Self-Portrait.

Det er lan­ge vente­lis­ter på Self-Por­trait­kjo­len her­tug­in­ne Ka­te bar un­der en fest i Lon­don.

Her­tug­in­ne Meg­han blir ofte sett i kjo­le­ne fra Self-Portrait.

Oli­via Pa­ler­mo sam­men med Chong etter en av hans vis­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.