LE­DER

Costume (Norway) - - INNHOLD - Ki­ne B. Hartz

«Da jeg gikk på vi­dere­gå­en­de, var det vans­ke­lig å se for seg en frem­tid der man kun­ne vel­ge selv hva man vil­le bli, sa­er­lig for oss med mi­no­ri­tets­bak­grunn,» sier vår cover-stjer­ne Raw­dah Mo­ha­med (27) i por­tret­tet. For det var kan­skje ikke opp­lagt at Raw­dah, som er født i So­ma­lia og yk­tet til Nor­ge som åtte­åring, skul­le bli en av våre sto­re sti­li­ko­ner. Hen­nes hver­dag som alene­mor og verne­plei­er kan vir­ke fjernt fra mote­ver­de­nen. Men da hun en­tret Oslo Run­way som gjest i fjor, la alle mer­ke til hen­ne. Sti­len til Raw­dah er in­no­va­tiv, en ele­gant miks av det mas­ku­li­ne og fe­mi­ni­ne, farge­rik, ed­gy og vel­dig, vel­dig chic. Og selv om vi er vant til å se hi­jab-kled­de mo­del­ler, tør jeg på­stå at det er førs­te gang en ung mus­limsk jen­te med hi­jab har mar­kert seg på den­ne må­ten in­ter­na­sjo­nalt som stil­stjer­ne. I dag fo­to­gra­fe­res hun på ga­ten avVo­gue og and­re in­ter­na­sjo­na­le pub­li­ka­sjo­ner, har mo­dell­kon­trakt, sam­ar­bei­der med sto­re mote­hus og føl­ges av et lm­c­rew fra NRK. På sin YouTu­be-ka­nal og på In­sta­gram in­spi­re­rer hun bå­de de med og uten hi­jab med sti­len sin, og hun har sine me­nin­gers mot. Co­stu­me pre­sen­ter­te hen­ne for førs­te gang i fjor i vår sto­re beauty­spe­si­al. I den­ne ut­ga­ven får du lese det førs­te eks­klu­si­ve in­ter­vju­et med hen­ne, og ikke minst se hen­ne som mo­dell i noen av høs­tens nes­te looks.

«Jeg har et øns­ke om å gjø­re en for­skjell – det er plass til alle sam­men, uan­sett bak­grunn,» sier hun, og det har hun al­le­re­de gjort. Her i Co­stu­me ble vi så gi­ret da vi så bil­de­ne at vi spo­ren­streks ryd­det 23 si­der for å få plass til alle. Du skjønner hvor­for når du ser dem.

Raw­dah er en stjer­ne.

God for­nøy­el­se!

Gøy på lan­det! På covers­hoo­ten med Raw­dah og Team Co­stu­me var det topp stemning, og re­sul­ta­tet ble ma­gisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.