KEEP IT IN THE FA­MI­LY

Costume (Norway) - - NYHETER -

Strikk mø­ter mote i det nye de­sign­sam­ar­bei­det Hol­zwei­ler x Skap­pel.

Det nors­ke mote­hu­set Hol­zwei­ler er også en fu­sion av to fa­mi­li­er, og den­ne høs­ten har de slått sam­men sine ta­len­ter og la­get en eks­klu­siv kol­lek­sjon - hvor strikk mø­ter mote. Å hol­de det i fa­mi­li­en har blitt en vik­tig del av Hol­zwei­lers iden­ti­tet, og med de­res ny­es­te sam­ar­beid med det nors­ke mer­ket Skap­pel (som dri­ves av Dorthe og Marthe Skap­pel, Ma­ria Skap­pels Hol­zwei­lers mor og søs­ter. Red anm), styr­kes mer­kets clo­se-to-home-iden­ti­tet.

Skap­pel har i lø­pet av åtte år klart å ska­pe en enorm en­tu­si­as­me rundt strik­king i Nor­ge, og de er kjent for å ten­ke nytt rundt mønst­re og garn sam­ti­dig som de er tro mot tra­di­sjo­ner.

– Vi har len­ge øns­ket å sam­ar­bei­de med Skap­pel, og nå var ti­min­gen per­fekt med tan­ke på vårt AW 19 Log On / Log Off-tema. Å strik­ke er en ak­ti­vi­tet som vir­ke­lig g jør at du log­ger av, sier Susan­ne Hol­zwei­ler, som had­de ide­en til at alle som kom på show­et de­res måt­te leg­ge mo­bi­len i en li­ten mo­bils­ove­pose, slik at de kun­ne va­ere helt til ste­de un­der vis­nin­gen. Stun­tet ble me­get godt mot­tatt av mote­ma­fia­en, og på cat­walken fikk vi en smake­bit på sam­ar­bei­det.

Hol­zwei­ler x Skap­pel Bird er en gen­ser som vil va­ere tilg jen­ge­lig i to far­ger, og som kan bru­kes på beg­ge si­der, med en side som re­pre­sen­te­rer Hol­zwei­ler og den and­re Skap­pel. Be­ryll-gen­se­ren kan kjø­pes som et gjør-det-selv-pro­sjekt med garn og møns­ter, el­ler fer­dig strik­ket.

– Vi har alle en for­si­de og en bak­side, en inn­si­de og en ut­side. Hva du øns­ker å vise om­ver­de­nen, er av­hen­gig av dags­form og hu­mør.

Noen gan­ger sår­bar, noen gan­ger tøŠ. De to si­de­ne ut­fyl­ler hver­and­re og gjør deg hel. Sam­ar­bei­det Hol­zwei­ler x Skap­pel er satt sam­men ak­ku­rat som deg. Den ene på ret­ten, den and­re på vran­gen, men hva som er ret­ten og hva som er vran­gen er helt uve­sent­lig, for styr­ke fin­nes på beg­ge si­der, sier Dorthe Skap­pel.

KOL­LEK­SJO­NEN ER ON­LINE PÅ HOL­ZWEI­LER.COM OG I BU­TIKK FRA SEP­TEM­BER.

Hol­zwei­ler + Skap­pel = suksess. Fra ven­st­re Andreas Hol­zwei­ler, Duy Dinh Ngo, Susan­ne Hol­zwei­ler og Ma­ria Skap­pel Hol­zwei­ler.

Hol­zwei­ler x Skap­pel FW19

Re­sul­ta­tet av sam­ar­bei­det mel­lom Hol­zwei­ler og Skap­pel på cat­walken un­der Kø­ben­havn Fashion We­ek.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.