RODE­BJER

Costume (Norway) - - CATWALK -

Ster­ke, am­bi­siø­se kvin­ner har all­tid va­ert en driv­kraft for Ca­rin Rode­bjer, og det­te gjen­spei­les ofte i de­sig­nen hen­nes. Den­ne se­son­gen var in­tet unn­tak. Pre­sen­ta­sjo­nen ble holdt i Kø­ben­havn, og plag­ge­ne ble vist på mo­del­ler, kjen­di­ser og bran­sje­folk. Kol­lek­sjo­nen var de­di­kert til the free spi­rit, med løse, luf­ti­ge sil­hu­et­ter og dype, in­ten­se far­ger. En skred­der­sydd jak­ke med me­tall­spen­ner duk­ket også opp i mik­sen, og skil­te seg ut blant de bo­hem­ske plag­ge­ne. Over­de­ler i or­gan­za, til­be­hør i fuske­pels og mar­kan­te gull­smyk­ker sat­te et gla­mo­røst og ele­gant preg på kol­lek­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.