MICHAEL OLESTAD

Costume (Norway) - - CATWALK -

Han er krea­tiv, unik og skil­ler seg ut fra meng­den. Det er ikke uten grunn at den nors­ke de­sig­ne­ren Michael Olestad stakk av med Bik Bok Run­way Award-pri­sen i 2018. Den­ne se­son­gen ar­ran­ger­te ikke Oslo Run­way mote­uke, men Olestad fikk li­ke­vel vist frem sitt fine ar­beid på egen are­na sam­men med to and­re de­sig­ne­re, Haik og An­ne Ka­ri­ne ‚or­bjørn­sen. Kon­sep­tet uni­form er en av in­spi­ra­sjons­kil­de­ne bak Ole­stads høst­kol­lek­sjon. Og det gjen­spei­ler seg også i plag­ge­nes stram­me lin­jer, dra­pe­rin­ger, gjen­knep­pe­de skjor­ter og kor­te skjørt, som gir as­so­sia­sjo­ner til en skole­pike­uni­form.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.