MAKE IT ROTATE

Bli bed­re kjent med de dans­ke itjen­te­ne bak kles­mer­ket Rotate x Bir­ger Chris­ten­sen.

Costume (Norway) - - Innhold -

ROTATE X BIR­GER CHRIS­TEN­SEN

Med Rotate til­fø­rer Thora og Jea­net­te – iføl­ge De­ni­se Chris­ten­sen, di­rek­tør i den iko­nis­ke dans­ke bu­tik­ken Bir­ger Chris­ten­sen, per­son­lig­het og es­te­tikk.

Hva til­fø­rer Rotate Bir­ger Chris­ten­sen?

– Thora og Jea­net­te har en g jen­nom­ført es­te­tikk, dre­vet av det de li­ker best. De vet hva de vil, og de går ikke på kom­pro­miss hva g jel­der stil el­ler vi­sjon for uni­ver­set til Rotate. De er eks­tremt dyk­ti­ge, og vi kun­ne ikke valgt bed­re for­ret­nings­part­ne­re. Bir­ger Chris­ten­sen har g jen­nom­gått en be­ty­de­lig trans­for­ma­sjon si­den 2017, og som en del av den­ne ut­vik­lin­gen er det man­ge nye ini­tia­ti­ver på gang, som alle støt­ter den lang­sik­ti­ge stra­te­gi­en vår. Bir­ger Chris­ten­sen er, og må va­ere, mye mer enn en merke­bu­tikk, noe Rotate er et godt ek­sem­pel på.

Hvor­for valg­te dere å bru­ke in­flu­en­se­re i mar­keds­fø­rin­gen de­res?

– Den di­gi­ta­le ut­vik­lin­gen er ikke til å kom­me uten­om i dag, og her er bru­ken av in­flu­en­se­re en vik­tig og ab­so­lutt nød­ven­dig del av den over­ord­ne­de mar­keds­stra­te­gi­en. I til­legg har du det per­son­li­ge as­pek­tet også: Det ska­per en stør­re iden­ti­tet når du kob­ler merke­va­ren til de per­son­li­ge for­tel­lin­ge­ne, uav­hen­gig av om in­flu­en­ser­ne el­ler de­sig­ne­re bak merke­va­ren står bak.

ikke tenkt på at kjo­le­ne må pas­se sam­men. Rotate spei­ler vår stil til over­kom­me­li­ge pri­ser.

Jea­net­te: – Det­te er ikke bruk og kast. Dis­se plag­ge­ne er la­get for å vare. Det had­de jo også va­ert dumt å lage kla­er som and­re mer­ker la­ger nes­ten ma­ken til. Ro­ta­tes kjo­ler skil­ler seg ut som nøk­kel­plagg, som man for­hå­pent­lig­vis kan ha i gar­de­ro­ben i man­ge år frem­over.

Jea­net­te: – Kjo­le­ne er in­spi­rert av 80-tal­let, et ti­år som bare oste av ster­ke, sexy kvin­ner med stort hår og mas­se sminke, glit­ter og alt an­net som var litt over the top. Vår de­sign må gjer­ne «skri­ke» litt.

Thora: – Bir­ger Chris­ten­sen var på top­pen av lis­ten over de vi gjer­ne vil­le sam­ar­bei­de med, si­den vi selv ikke har noen de­sign­bak­grunn el­ler var ut­styrt med kunn­ska­pen som må til for å lage et kles­mer­ke. Vi var be­geist­ret over at de var i gang med å ska­pe en ny kon­sept­bu­tikk i Co­let­te-ånd. Men det var fak­tisk de som kal­te oss inn til et møte før vi rakk å kon­tak­te dem. Det var helt sur­rea­lis­tisk, for plut­se­lig var vi i gang!

– Hvor­dan fungerer de­sign­pro­ses­sen?

Thora: – Vi set­ter oss ned sam­men, drod­ler, sam­ler ide­er og får en ri­me­lig klar over­sikt over hvor­dan de for­skjel­li­ge plag­ge­ne skal se ut. Der­et­ter set­ter vi oss ned med Lau­ra, som teg­ner ut ide­ene våre. Når hun la­ger en skis­se, vel­ger vi hvil­ke ma­te­ria­ler, mønst­re og far­ger hvert en­kelt plagg skal la­ges i. Til slutt kom­mer Bas inn i bil­det. Han er de­sig­ne­ren som sør­ger for at vi får skis­se­ne ut i det vir­ke­li­ge liv.

– Rotate er ikke bare blitt godt mot­tatt i Dan­mark, men har også fått god om­ta­le in­ter­na­sjo­nalt. Hvor­dan fikk dere det til?

Jea­net­te: – Man­ge av de uten­lands­ke nett­bu­tik­ke­ne som Browns, Myt­here­sa og Net-a-por­ter opp­da­get Rotate før vi i det hele tatt had­de vist dem en enes­te kjo­le. Vi møt­te de uli­ke inn­kjø­per­ne un­der mote­uken i Pa­ris i fjor vin­ter, og mel­din­gen var klar: «Vi vet at dere har god stil, så vi kjø­per det!» Da vi of­fi­si­elt kunn­gjor­de at vi lan­ser­te et eget mer­ke se­ne­re i år, skrev Net-a-por­ters da­va­eren­de mote­re­dak­tør Li­sa Ai­ken til meg på Insta­gram og sa at hun øns­ket å kom­me og se på Rotate un­der Co­pen­ha­gen Fashion We­ek. Hun er en mek­tig per­son i bran­sjen, og du er vel­dig, vel­dig hel­dig om hun tar kon­takt – og hun var eks­tremt imøte­kom­men­de. Net-a-por­ter end­te opp med å ha mer­ket eksklusivt den førs­te må­ne­den etter at vi lan­ser­te.

De­res sta­tus som in­flu­en­se­re spil­te selv­sagt en vik­tig rol­le i dan­nel­sen av Rotate, men for man­ge er det­te fort­satt et sve­ven­de be­grep.

Hvor­dan har dere opp­levd opp­blomst­rin­gen av in­flu­en­ser­nes ‘aera’?

Thora: – Da mote­blog­ger ble en egen greie for over ti år si­den, skjed­de det et skif­te i for­hold til hvem bran­sjen kom­mu­ni­ser­te til, og fle­re av de sto­re stre­et­s­tyle-fo­to­gra­fe­ne fikk øyne­ne opp for skan­di­na­vis­ke jen­ter un­der Kø­ben­havns mote­uker. I dag er det kjent at det er nes­ten like sto­re show uten­for de fak­tis­ke mote­vis­nin­ge­ne som in­ne på cat­walken. Det kan fø­les overvelden­de når du står foran 50–100 fo­to­gra­fer selv, og jeg har ofte øns­ket å knip­se det øye­blik­ket for­di det er så ek­sep­sjo­nelt.

Jea­net­te: – Ja, man skal ikke la seg tyn­ge av jante­lo­ven i den si­tua­sjo­nen!

Thora: – De fors­kel­li­ge mer­ke­ne for­nem­met raskt at det var et skif­te, og at det skjed­de noe når en in­flu­en­ser kled­de seg i og vis­te frem de­res kla­er. Insta­gram har bi­dratt til å vi­dere­ut­vik­le tenden­sen, slik at det er en mer na­tur­lig syner­gi imel­lom in­flu­en­ser og merke­vare.

– Øns­ker dere noen gan­ger å ta en di­gi­tal de­tox?

Jea­net­te: – Man kan plan­leg­ge en­kel­te inn­legg frem i tid, men det er en livs­stil du vel­ger, og du må øns­ke deg den fullt og helt.

Thora: – Du kan ikke plut­se­lig ta en pau­se og for­svin­ne fra ra­da­ren, for da ro­ter du med Insta­grams al­go­rit­mer. Da må du job­be dob­belt så hardt for å ta igjen det tap­te i etter­tid.

Dere bru­ker selv in­flu­en­se­re i mar­keds­fø­rin­gen av Rotate. Hvor­dan vel­ger dere dem?

Thora: – Vi går ikke be­visst rundt og spei­der etter nye an­sik­ter for Rotate. Kan­skje vi mø­ter en jen­te un­der en jobb­mid­dag el­ler via fel­les ven­ner. Det skal fø­les na­tur­lig.

Jea­net­te: – Det er vik­tig for oss at jen­te­ne ikke er for un­ge. Rotate oser av sex og det å fav­ne om sin kvin­ne­lig­het. Kjo­le­ne skal der­for ba­eres av jen­ter som har en sterk ut­strå­ling og selv­sik­ker­het.

Thora: – Kort sagt må de gjer­ne va­ere 90-tal­lets su­per­mo­del­ler.

Jea­net­te: – Mo­del­ler som Sa­ra Dahl, Nad­ja Ben­der, Amanda Nør­gaard og Ma­ria Palm – det­te er noen av de dans­ke jen­te­ne vi els­ker å job­be med som både har makt og pondus. Jeg ser ikke på Thora og meg selv som de mest ut­le­ve­ren­de ty­pe­ne – i alle fall ikke uten­for den pri­va­te sfa­ere – så vi sø­ker ofte ra­ke mot­set­nin­ger.

Fle­re in­ter­na­sjo­na­le in­flu­en­se­re har ikledd seg Rotate på Insta­gram. Hva be­tyr det for dere?

Thora: – Jeg får ofte en wow-fø­lel­se av at noen av jen­te­ne som fak­tisk har til­gang til alt i bran­sjen, vel­ger å bru­ke våre kla­er. Da Gospel Smyr­nio­ta­ki fra Sty­le He­roi­ne var i Dan­mark ny­lig, øns­ket hun å låne kjo­len med puff­er­me­ne. Den var ut­solgt hos Bir­ger Chris­ten­sen, men jeg had­de min egen lig­gen­de, som jeg bare had­de brukt en gang.

Jea­net­te: – Ny­lig var vi på en jobb i Hel­las for Net-a-por­ter sam­men med en rek­ke and­re in­flu­en­se­re. På tu­ren for­tal­te vi noen av jen­te­ne vi var sam­men med – Lin­da Tol, Caro­li­ne Daur og Yoyo Cayo – om kol­lek­sjo­nen og sam­ar­bei­det vårt med Net-a-por­ter. De vil­le se klaer­ne, og kom ned til rom­met vårt. Caro­li­ne els­ket alt, Lin­da forelsket seg i den grøn­ne, og Yoyo vil­le ha den med ap­pel­si­nen på.

Thora: – Den kjo­len had­de jeg hel­dig­vis kas­tet med meg i sis­te li­ten da jeg pak­ket til tu­ren.

Jea­net­te: Til mid­da­gen stod det plut­se­lig fem jen­ter kledd i Rotate. Det var så kult!

Thora: – Og på Net-a-por­ter kun­ne de mer­ke hvil­ke kjo­ler som had­de ut­mer­ket seg etter den tu­ren. Det var til­freds­stil­len­de å se.

Hva ten­ker dere om frem­ti­den for både dere og Rotate?

Thora: – Vi ten­ker ikke så mye på frem­ti­den, men tar hel­ler ting som de kom­mer. Som in­flu­en­se­re gjør vi en vik­tig jobb som ikke nød­ven­dig­vis and­re ak­tø­rer kla­rer. Det er en ny form for mar­keds­fø­ring, som bare kan lyk­kes på grunn av det nett­ver­ket vi har.

Jea­net­te: – Vi blir ofte spurt om hva for­ret­nings­stra­te­gi­en vår er, men sann­he­ten er at vi ikke har spe­ku­lert ky­nisk i val­ge­ne vi har tatt, og vi vil hel­ler ikke gjø­re det frem­over. Vi gjør det som fø­les na­tur­lig for oss.

«Vi har ute­luk­ken­de la­get det vi selv har lyst til å ha på oss når det gjel­der sil­hu­et­ter og far­ger.»

Jea­net­te i kjo­le fra Rotate.

Ro­ta­tes kjo­ler er la­get for sexy kvin­ner à la 90-tal­lets su­per­mo­del­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.