LI­VET PÅ LAN­DET

Bli med hjem til mo­del­len Ama­lie Re­edtz-thott.

Costume (Norway) - - Innhold -

Ha­gen og driv­hu­set inn­byr til små opp­da­gel­ses­fer­der, og hu­set er fullt av min­ner. Ama­lie Re­edtz Thott, syke­plei­er, tid­li­ge­re mo­dell og mor til 8 må­ne­der gam­le Bob­bie Ari­zo­na, els­ker å til­brin­ge tid på fa­mi­li­ens land­sted, som er om­gitt av kyr, hes­ter, sau­er og masse­vis av frisk luft.

TEKST Ma­rie Hey­man FOTO Sarah Sten­feldt

– Na­tu­ren får ut­fol­de seg fritt i ha­gen vår, og det er all­tid en opp­le­vel­se å gå tur her. Kjo­len er fra et av mine ynd­lings­mer­ker, Skall Stu­dio, og er ba­ere­kraf­tig og øko­lo­gisk.

– Den enes­te varme­kil­den i hu­set er den­ne ov­nen. Det er vik­tig å få tent opp med én gang vi kom­mer – og spe­si­elt i vin­ter­halv­året blir den­ne hyp­pig brukt.

– Yo­garom­met er flit­tig i bruk hver enes­te mor­gen hele som­mer­en. Jeg har g jort yoga i cir­ka 10 år, og den­ne ru­ti­nen er blitt en del av meg. Jeg tyr til yoga når jeg skal slap­pe av, og det gir meg økt livs­kva­li­tet og den bes­te star­ten på da­gen. Jeg els­ker å g jø­re morgenyo­ga­en min og der­et­ter nyte en kopp te.

– I det gam­le grov­kjøk­ke­net har jeg alt heste­ut­sty­ret mitt – blant an­net sade­len som jeg bruk­te til min førs­te hest Man­go. Si­den det min­ner meg om uten­dørs­li­vet, er grov­kjøk­ke­net ynd­lings­rom­met mitt i hu­set. Her kan man gå inn med sø­le­te gummi­støv­ler –uten at det g jør noe. Det er vel­dig be­fri­en­de.

– Sto­len er et gam­melt arve­styk­ke. Skinn­fel­len foran er fra våre egne kyr, og vi fikk la­gen den for et par år si­den. Den g jør rom­met hyg­ge­lig og varmt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.