Jen­ny Skav­lan X Pier­re Ro­bert

Costume (Norway) - - Nyheter -

Den­ne høs­ten lan­se­rer Jen­ny Skav­lan en kol­lek­sjon med ba­sis­plagg av dei­lig me­rinoull for det nors­ke un­der­tøys­mer­ket Pier­re Ro­bert. Hun er kjent for sitt bren­nen­de en­ga­sje­ment for ba­ere­kraf­tig mote, er en av grunn­leg­ger­ne av gjen­bruks-ap­pen «’Ti­se» og har skre­vet to bø­ker om re­de­sign av bruk­te kla­er. Pier­re Ro­bert har på sin side et mål om å job­be for en mer ba­ere­kraf­tig tekstil­in­du­stri. Kol­lek­sjo­nen er in­spi­rert av gar­de­ro­ben til frans­ke kvin­ner, og be­står av ut­valg­te nøk­kel­plagg, som gen­se­re, top­per, en kjo­le, lo­un­gewear og en buk­se i me­rinoull og miljø­venn­lig ten­cel.

Caps­ule-kol­lek­sjo­nen slip­pes på nett og i bu­tik­ker over hele lan­det 2. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.