NOVEMBERS MUSE Vi els­ker sti­len til Chloë Se­vig­ny.

Costume (Norway) - - Innhold -

De sis­te to ti­åre­ne er Chloë Se­vig­ny igjen og igjen blitt ut­nevnt til et av ver­dens størs­te sti­li­ko­ner. Hun er mest kjent som skue­spil­ler, men hun er også mo­dell, de­sig­ner og film­re­gis­sør. Ka­rak­te­ris­tisk for sti­len hen­nes er en skjø­des­løs og av­slap­pet ame­ri­ca­na-ele­gan­se, både når hun ikler seg små blomst­re­te kjo­ler og hvi­te an­kel­strøm­per eller jeans og en T-skjor­te. Som få har hun for­stått å be­va­re sin in­tegri­tet og sa­er­egen­het – både når det gjel­der kar­rie­re og stil. Hun har len­ge valgt bort sto­re Hol­ly­wood-fil­mer til for­del for små in­die-pro­duk­sjo­ner, og hen­nes ster­ke mote­sans har ald­ri va­ert dik­tert av and­re. Chloë Se­vig­ny var et fe­no­men al­le­re­de før hun egent­lig had­de gjort noe – ut­over bare å va­ere seg selv. Følg hen­ne på Insta­gram her: @chloesse­vig­ny.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.