DET INKLUSIVE I DET EKS­KLU­SI­VE Pando­ras drømme­ver­den.

Costume (Norway) - - Innhold -

«En blomst sym­bo­li­se­rer én ting i Hong­kong og noe helt an­net i Mex­i­co.»

Pando­ra har gjort eks­klu­si­ve smyk­ker de­mo­kra­tis­ke, og den dans­ke gi­gan­ten er blant ver­dens mest kjen­te smykke­mer­ker. Dét bur­de vi i Skan­di­na­via va­ere mer stol­te av enn vi til­syne­la­ten­de er, me­ner Pando­ras ita­li­ens­ke sjef­de­sig­ne­re Filip­po Fi­ca­rel­li og Fran­cesco Ter­zo. De vil vise at charms er mer enn et an­heng, og i de­res tred­je kol­lek­sjon Pando­ra Gar­den mø­ter Dan­mark, Ita­lia og Thai­land hver­and­re med som­mer­fug­ler, mari­hø­ner og fir­klø­ver, tie-dye og – selv­føl­ge­lig – charms.

Dere har va­ert sjef­de­sig­ne­re for Pando­ra si­den 2017. Hva er det ved mer­ket som fa­sci­ne­rer dere?

– Pando­ra kom­bi­ne­rer etikk, kva­li­tets­hånd­verk og pri­ser som gjør dem til­gjen­ge­lig for man­ge. Med ma­te­ria­ler som gull og sølv hø­rer smyk­ke­ne selv­sagt til i luk­sus­ver­de­nen, men Pando­ra kla­rer allikevel å gjø­re det både eks­klu­sivt og in­klu­de­ren­de – nett­opp for­di charm-kon­sep­tet in­vi­te­rer for­bru­ke­ren inn i de­sign­fa­sen. Dette er unikt for smykke­mer­ket.vi øns­ker å vi­dere­føre le­ken­he­ten som Pando­ra står for, som har gjort at for­bru­ker­ne over hele ver­den blir med­krea­tø­rer i ste­det for bare … ja, for­bru­ke­re.vi håper også å få frem at Pando­ra er så mye mer enn et charm-mer­ke. At dette er en tid­løs smykke­virk­som­het.

Hvor­dan gjør dere det?

–Ved å va­ere litt mind­re li­nea­ere i de­sig­nen vår. I det sis­te har fo­ku­set ho­ved­sa­ke­lig va­ert på arm­bån­de­ne, men vi har job­bet med å lage Pando­ras DNA – charm­se­ne – til noe mer, noe an­ner­le­des.vi vi­ser hvor­dan en charm for ek­sem­pel kan bru­kes i en øre­ring eller i et halskjede. En ring kan også bru­kes som et an­heng, og en øre­ring kan kom­bi­ne­res med en annen øre­ring, og der­med per­son­lig­gjø­res smyk­ke­ne. Å fo­ku­se­re på in­di­vi­du­ell sty­ling er en ge­ne­rell trend in­nen smyk­ker, men vi ut­vi­der den le­ken­he­ten Pando­ra al­le­re­de sym­bo­li­se­rer og vi­ser at lek også gjel­der for alle våre smyk­ker. I Asia og USA er de helt eni­ge om at Pando­ra er mer enn charms. Der­for ser vi det som en vik­tig del av vårt ar­beid å brin­ge litt ita­li­ensk stolt­het inn i den dans­ke merke­va­ren. Det er fak­tisk gans­ke sprøtt at ver­dens mest kjen­te smykke­virk­som­het, som for­hand­les i over 100 land og over seks kon­ti­nen­ter, er skan­di­na­visk.

Hvor­dan er det å job­be i en så­pass in­ter­na­sjo­nal virk­som­het?

– Eks­tremt in­spi­re­ren­de og noen gan­ger ut­ford­ren­de, for­di vi må ten­ke på man­ge uli­ke kul­tu­rer og språk på en gang. En blomst kan sym­bo­li­se­re en ting i Hong­kong, og noe helt an­net i Mex­i­co. Der­for har vi også be­gynt å mål­ret­te kol­lek­sjo­ner inn mot spe­si­fik­ke mar­ke­der. I Ki­na lan­se­rer vi for ek­sem­pel Peach Blos­som-kol­lek­sjo­nen, og i for­bin­del­se med det ki­ne­sis­ke nytt­året har vi la­get smyk­ker som kun er for den ki­ne­sis­ke for­bru­ke­ren. Som ita­lie­ne­re er det nok gans­ke na­tur­lig for oss å bli kjent med tra­di­sjo­ne­ne fra for­skjel­li­ge kul­tu­rer. Vi kom­mer fra et land med en lang his­to­rie og en kul­tu­rell stolt­het. Og det sam­me gjel­der for Dan­mark og Thai­land. I vårt dag­li­ge liv som sjef­de­sig­ne­re for Pando­ra, pend­ler vi mel­lom ho­ved­kon­to­ret i Kø­ben­havn, vårt krea­ti­ve kon­tor i Mi­la­no og vårt in­no­va­sjons­sen­ter i Bang­kok.vi har an­sat­te fra hele ver­den, og er til­hen­ge­re av tan­ken om at krea­ti­vi­tet blomst­rer best i mang­fold.

Apro­pos blomst­ring, den nye kol­lek­sjo­nen de­res he­ter Pando­ra Gar­den. Hva står den for?

– Det er en kol­lek­sjon der vi har eks­pe­ri­men­tert enda mer med tek­nik­ker, ma­te­ria­ler og detaljer. Blant an­net har vårt team i Bang­kok ut­vik­let en tie-dye-funk­sjon som van­lig­vis bru­kes i kle­s­trykk. Som nav­net an­ty­der, er kol­lek­sjo­nen in­spi­rert av ha­ger med fire charms: bloms­ten, som­mer­fug­len, mari­hø­nen og fir­klø­ve­ren. Dette er iko­ner som sym­bo­li­se­rer det uni­ke – ak­ku­rat som in­gen dyr eller plan­ter er like, ei hel­ler men­nes­ker.vi vil frem­heve og un­der­stre­ke den sym­bo­lik­ken. I til­legg er hagen en na­tur­lig in­spi­ra­sjon for oss for­di det å iva­re­ta ver­dens res­sur­ser er en stor del av Pando­ras iden­ti­tet.vi prø­ver å set­te nye stan­dar­der for smykke­bran­sjen med en grønn pro­fil, så det er na­tur­lig for oss å se på na­tu­ren for in­spi­ra­sjon, og for å frem­heve den mo­der­ne kvin­nens per­son­lig­het. Eller den mo­der­ne man­nen, for den saks skyld.vi de­sig­ner først og fremst for kvin­ner, men vi prø­ver også å ten­ke på de­sig­nen vår som uni­sex – for ek­sem­pel pas­ser den blå som­mer­fug­len vår per­fekt sam­men med en de­ni­mjak­ke for menn.

Pando­ras ita­li­ens­ke de­sig­ner­duo.

Som glo­bal virk­som­het ten­ker Pando­ra på and­re høy­ti­der enn jul og Va­len­ti­ne’s Day – de har ny­lig de­sig­net en charm i an­led­ning ki­ne­sisk nytt­år.

Pando­ra har ut­vik­let en ny tek­nikk til sine charms ba­sert på tie-dye.

Ha­ger har in­spi­rert Filip­po og Fran­cesco i de­res tred­je kol­lek­sjon for Pando­ra.

Charm Pando­ra, 465 kr.

Charm Pando­ra, 930 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.