IT’S A WRAP Ka­mel­kå­pens his­to­rie.

Costume (Norway) - - Innhold - TEKST Ma­rie Vidø

Den ka­mel­far­ge­de kå­pen do­mi­ne­rer høs­tens trend­bil­de, og in­tet mote­hus er mer sy­no­nymt med det tid­løse plag­get enn ita­li­ens­ke Max Ma­ra. Den iko­nis­ke kå­pen mar­ke­rer et vende­punkt i ti­den og må­ten kvin­ner kler seg på. Plag­get gjorde 80-tal­lets ster­ke kvinne­skik­kel­ser kla­re for å inn­ta bu­si­ness­ver­de­nen i sin tid. Den var opp­rin­ne­lig in­spi­rert av herre­gar­de­ro­ben, men i dag kler all ver­dens menn seg også med den klas­sis­ke kvinne­kå­pen.

Skar­pe, ele­gan­te skuld­re. Så­kal­te power­suits med tett­sit­ten­de mini­skjørt og match­en­de, fi­gur­syd­de jak­ker. Sto­re øre­dob­ber og en lang, ele­gant ka­mel­far­get kåpe over skuld­re­ne. På slut­ten av 70-tal­let og be­gyn­nel­sen av 80-tal­let kled­de kvin­ner seg opp i sli­ke plagg for å un­der­stre­ke sin inn­marsj i bu­si­ness­ver­de­nen. – Du kan si at vår 101801-kåpe be­fes­ter kon­sep­tet «power dres­sing» i kun ett kles­plagg. Den mar­ker­te et vende­punkt in­nen mo­te, sier Max Ma­ras krea­ti­ve di­rek­tør, Ian Griffiths, om mote­hu­sets iko­nis­ke ull- og kasj­mir­kåpe som ble de­sig­net i 1981. Den har ikke endret ut­se­en­de si­den.

Den­ne se­son­gen er de­sig­ner­ne eni­ge om at det er nett­opp den­ne kå­pen som skal hol­de oss var­me hele vinteren igjen­nom. Det var først på 80-tal­let at den fikk sitt gjen­nom­brudd i mote­bil­det. Imid­ler­tid lag­de ita­li­ens­ke Max Ma­ra, som ble grunn­lagt i 1951, al­le­re­de en ka­mel­far­get kåpe vår­en 1957, da grunnlegge­ren Achil­le Ma­ramot­tis mål var å de­sig­ne herrein­spi­rer­te kla­er for ster­ke kvin­ner. Si­den den gang har det ita­li­ens­ke huset fort­satt å lage uli­ke ver­sjo­ner av kå­pen.

– Vi els­ker å finne de­sign fra tid­li­ge­re kol­lek­sjo­ner og for­bed­re dem år for år – helt til vi fin­ner det vi me­ner er den per­fek­te ver­sjo­nen. En de­sign der form, sil­hu­ett, ma­te­ria­ler, fi­nish og detaljer kom­bi­ne­res til et høy­ere nivå. Når vi kom­mer dit, blir kå­pen iko­nisk og vi end­rer ald­ri på den igjen – ikke noe som helst. Dette gjel­der selv­føl­ge­lig 101801-kå­pen, men også and­re klas­si­ke­re som Ma­nue­la-frak­ken og vårt sis­te til­skudd, The Ted­dy Be­ar Coat, sier Ian Griffiths.

Re­spekt for his­to­ri­en

Der 101801-kå­pen er over­di­men­sjo­nert, gir Ma­nue­la-jak­ken fra 1998 en feminin sil­hu­ett med bånd i mid­jen. Den fe­mi­ni­ne kå­pen i Max Ma­ras bu­tik­ker fås i fire for­skjel­li­ge far­ger: ka­mel­far­get, svart, rød og ma­rine­blå. Ian Griffith de­sig­net The Ted­dy Be­ar Coat i 2013 med in­spi­ra­sjon fra fle­re kå­per fra 80-tal­let som han fant i mote­hu­sets ar­ki­ver. De ori­gi­na­le «ted­dy coats» var la­get i lang plysj som ble pro­du­sert på tys­ke fab­rik­ker. Ma­te­ria­let skul­le egent­lig bru­kes til å fôre eks­klu­si­ve le­ker med, men un­der sin re­se­arch fant Griffiths ut at fab­rik­ke­ne nå er lagt ned, og meste­par­ten av kunn­ska­pen om dette ma­te­ria­let har gått tapt. Max Ma­ras sis­te til­skudd er den bamse­myke jak­ken som er la­get i et fuske­pels­ma­te­ria­le med silke­fôr.

– Ka­mel­far­ge­de kå­per er tid­løse klas­si­ke­re – og klas­si­ke­re har va­ert fo­ku­set i Max Ma­ras fi­lo­so­fi i man­ge ti­år. Å de­sig­ne klas­si­ke­re hand­ler om å kjen­ne til – og ikke minst re­spek­te­re – his­to­rie, for­kla­rer Ian Griffiths, som kal­ler det å de­sig­ne en kåpe det na­er­mes­te du kom­mer ar­ki­tek­tur.

En kåpe er huset som vil be­skyt­te og rus­te deg mot ver­den idet du går ut dø­ren.

– Folk kas­ter sjel­den Max Ma­ra-kå­pe­ne sine, og vi ser at un­ge kvin­ner har på seg kå­per de har lånt eller ar­vet. Det un­der­stre­ker yt­ter­plag­gets iko­nis­ke sta­tus, sier han, og leg­ger til:

– Det er iro­nisk at den ka­mel­far­ge­de kå­pen opp­rin­ne­lig kom fra herre­gar­de­ro­ben, for når jeg be­sø­ker ver­dens stor­byer, ser jeg også menn ikledd de iko­nis­ke kå­pe­ne våre. Rin­gen er slut­tet.

Ka­mel­far­ge­de kå­per er sy­no­ny­me med det ita­li­ens­ke luk­sus­mote­hu­set Max Ma­ra. Her på cat­walken un­der se­son­gens show.

Kjen­te kvin­ner som Lady Dia­na, Jen­ni­fer Lo­pez, Kar­lie Kloss (t.v.) og Jes­si­ca Biel (t.h.) har alle pak­ket seg inn i Max Ma­ras tid­løse kå­per.

Den iko­nis­ke tys­ke ar­tis­ten Ute Lem­per i Max Ma­ras Ma­nue­la-kåpe. Hun var også mo­dell for mer­kets re­sort-show 2020 i Ber­lin.

Ted­dy Be­ar Coat, Max Ma­ra, 21 290 kr.

Ma­nue­la Coat, Max Ma­ra, 16 900 kr.

101801 Coat, Max Ma­ra, 21 700 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.