I woke up like this

Vil du vite hvil­ke pro­duk­ter og triks som gjør det litt let­te­re å våk­ne opp og se flaw­less ut? Vi vi­ser deg snar­vei­ene som skal gi for­ny­et glød og en sun­ne­re hud – helt uten bruk av smin­ke.

Costume (Norway) - - Skjønnhet -

1. GLØD I KINNENE

En opp­stram­men­de leir­mas­ke kan på fem mi­nut­ter få hud­en din til å frem­stå både fris­ke­re og jev­ne­re. Skyll mas­ken av med lun­kent vann, men av­slutt med litt is­kaldt vann i an­sik­tet. Det set­ter i gang blod­sir­ku­la­sjo­nen, og kinnene vil få en na­tur­lig sunn glød. Mas­ke Ra­di­ant Glow Ex­press Mask, Sis­ley, 1 025 kr.

2. NATTARBEID

Er ti­den knapp om mor­ge­nen, kan du tyv­star­te nat­ten før ved å leg­ge en fuk­tig­hets­gi­ven­de mas­ke du kan sove med. På den må­ten vil du våk­ne med en hud rik på fuk­tig­het, der alle tegn til tørr­het og fine lin­jer er mi­ni­mert. Hud­en vil fø­les mer spen­stig, og ser fris­ke­re og mer glø­den­de ut. Mas­ke Hy­dra­ting Oxygena­ting Over­night Mask, Cha­nel, 825 kr.

3. OPPFRISKEN­DE FUK­TIG­HET

Jo mer fukt du til­fø­rer hud­en din, desto mer ut­hvilt og frisk vil den se ut. Er hud­en din tørr, kan du også få hjelp fra en tre­mi­nut­ters fukt­bom­be i form av Diors na­e­rings­rike balm. Den skal ikke sit­te len­ge på før du skal kun­ne se re­sul­ta­ter. Drikk et glass vann mens mas­ken vir­ker – da får du også fukt in­nen­fra. Dior Hy­d­ra Li­fe Ex­tra Plump Smooth Balm Mask, Dior, 600 kr.

4. TWINKLE, TWINKLE ...

In­gen ting til­fø­rer hud­en mer liv og sunn glød enn en krem med per­len­de high­ligh­ter. Macs St­ro­be Cream er en klas­si­ker som ald­ri går av mo­ten. Kre­men gir hud­en din en per­fekt glans, sam­ti­dig som den plei­er med fuk­tig­hets­gi­ven­de in­gre­di­en­ser. Vel­ger du va­ri­an­ten med rosa un­der­to­ner, får du en mer ung­dom­me­lig glød i kinnene. High­ligh­ter krem St­ro­be Cream i far­gen Pink­li­te, Mac, 360 kr.

5. MORGENGLØD

Natt­mas­ken med selv­bru­nen­de ef­fekt fra Ja­mes Re­ad er en fa­vo­ritt ver­den over. Du vil våk­ne med en de­li­kat glød som vil in­ten­si­ve­res – alt etter hvor man­ge net­ter på rad du so­ver med den på. På­før mas­ken før senge­tid – som sis­te del av hud­plei­eru­ti­nen din. Og vipps, så våk­ner du opp nes­te mor­gen med for­ny­et glød. Mas­ke Over­night Sle­ep Mask Tan Face, Ja­mes Re­ad, 350 kr.

6. FRIS­KE ØYNE

Den nye lan­se­rin­gen fra Peter Tho­mas Roth er al­le­re­de en stor hit i USA for­di den an­gi­ve­lig gir liv til mor­gen­trøt­te øyne på kort tid. Pro­duk­tet kan best be­skri­ves som en slags kos­me­tisk spar­kel­mas­se. Legg et lag på stør­rel­se med en ert un­der beg­ge øyne­ne med en flat pen­sel, vent fem mi­nut­ter og se hvor­dan fine lin­jer og ty­de­li­ge tegn på trett­het blir be­trak­te­lig re­du­sert. Øyen­krem Instant Firm x Eye, Peter Tho­mas Roth, 435 kr.

7. MORGENKAFF­E TIL ØYNE­NE

Kof­fein vir­ker ikke kun oppfrisken­de i en kopp kaf­fe, men in­gre­di­en­sen vil også ha opp­stram­men­de ef­fekt un­der øyne­ne dine. På­før der­for en kof­fein­hol­dig øye­krem som dre­ne­rer de hov­ne om­rå­de­ne un­der øyne­ne for opp­ho­pet va­eske. Øyen­krem Eye Love, Raaw by Trice, 435 kr.

8. DELIKATE LEP­PER

En inn­by­den­de munn er all­tid at­trak­tivt. Og på sam­me måte som an­sik­tet kvik­kes opp av en god skrubb, vil lep­pe­ne dine også nyte godt av å bli eks­fo­li­ert. Lag gjer­ne din egen skrubb med hon­ning og sukker, eller kjøp en fer­dig­la­get va­ri­ant. Skrubb godt, og gi de­ret­ter lep­pe­ne et tykt lag med en na­e­rings­rik balm. Leppe­skrubb Li­ploofa, Apa Beauty, 240 kr. Leppe­balm Coco Ro­se Lip Con­ditio­ner, Her­bi­vo­re, 220 kr.

9. FAR­VEL TIL MØR­KE RIN­GER

Ser du trøtt ut, eller sli­ter med mør­ke rin­ger un­der øyne­ne, kan du prø­ve en plei­en­de øye­mas­sa­sje med en mas­sa­sje­sten. Den skal umid­del­bart gi syn­li­ge re­sul­ta­ter og på sikt mi­ni­me­re he­vel­ser og mør­ke rin­ger. Husk å bru­ke ste­nen re­gel­mes­sig for best re­sul­tat. Mas­sa­sje­sten Ro­se Quartz, Ro­se Bud hos Be­auty­hero.dk, 499 kr.

10. FOR­FRIS­KEN­DE SPRAY

Ikke glem en for­fris­ken­de spray fra en fuk­tig­hets­gi­ven­de mist. Den til­fø­rer både fuk­tig­het og gir na­e­ring til hud­en – sam­ti­dig som den vek­ker and­re san­ser med sin dei­li­ge duft og den opp­kvik­ken­de fø­lel­sen på hud­en. Mang­ler krop­pen og hå­ret pleie, kan et par spray her også bi­dra til bed­re fukt. An­sikts­spray The Mist, La Mer, 745 kr.

Jo da, nes­ten så fresh kan du se ut en hvil­ken som helst tra­vel mor­gen med våre ny­es­te skjønn­hets­tips.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.