LE­DER

Costume (Norway) - - Innhold -

De­sem­ber står i fes­tens tegn, og her i COSTUME er det mye å fei­re. Jeg star­ter der­for med å sen­de en stor takk. Tal­le­nes tale er klar: COSTUME er fort­satt Nor­ges størs­te mote­ma­ga­sin – både på nett og print, og det er tak­ket va­ere dere!vi els­ker en­ga­sje­men­tet dere vi­ser, og er stol­te over hvor kule Costume-le­ser­ne er. Dere kom­mer i alle ald­re, fra 13 til 80 år, men rundt 60 pro­sent av dere er un­der 30, og det er in­gen and­re ma­ga­si­ner som har en så høy an­del le­se­re som er opp­tatt av mote og skjønn­het. Dere er ur­ba­ne, sam­funns­en­ga­sjer­te, høyt ut­dan­ne­de, dere er opi­nions­le­de­re – og dere er ikke red­de for å gå foran når det gjel­der nye tren­der. Som oss, bren­ner dere for mil­jø­et, og det er der­for sva­ert gle­de­lig å kun­ne med­de­le at COSTUME en­de­lig er svane­mer­ket. COSTUME er først og fremst best på mote, og med den po­si­sjo­nen kan vi bru­ke vår makt til å fron­te po­si­ti­ve, pro­gres­si­ve ver­di­er. Det er der­for vi de­ler ut Jente­pri­sen på FNS In­ter­na­sjo­na­le Jente­dag, gjør Equa­li­ty­de­sign­sam­ar­beid med nors­ke mote­hus, der alle inn­tek­te­ne går til Plan, og vi els­ker hvor­dan dere hei­er på våre re­dak­sjo­nel­le valg, der mang­fold står i fo­kus. Mote er for alle. Og vi bren­ner for å in­klu­de­re og spei­le det sam­fun­net vi le­ver i.

Vi er også takk­nem­li­ge for våre fan­tas­tis­ke cover­stjer­ner det­te året. En­ten det er skue­spil­ler Thea So­fie Loch Na­ess, multi­ta­len­tet Okay Kaya, sti­li­ko­net Han­ne­li (som var syv må­ne­der gra­vid på cover), stil­stjer­nen Raw­dah Mo­ha­med, su­per­pa­ret Ky­go og Ma­ren el­ler Hol­ly­wood-dar­ling Kris­ti­ne Frø­seth, har de alle en ting til fel­les: De er ikke bare Nor­ges størs­te stjer­ner, de er også noen av ver­dens størs­te stjer­ner.

Nyt den­ne fest­ut­ga­ven av COSTUME, og ha en fan­tas­tisk de­sem­ber­tid. Hur­ra for dere!

Ky­go og Ma­ren, våre cover­stjerr­ner i ok­to­ber.

Kjo­le Self-por­trait, 4 450 kr. Par­fy­me Mon Gu­erlain In­ten­se, Gu­erlain, 1 080 kr. Saint Lau­rent, 17 900 kr.

Ma­anes­ten, 450 kr.

Ves­ke

Øre­dob­ber

Ki­ne B. Hartz

Sko Jim­my Choo, 5 995 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.