DEN PER­FEK­TE GA­VEN

Costume (Norway) - - Nyheter -

Base­plagg er nøk­ke­len til den per­fek­te gar­de­ro­ben, og det nors­ke mer­ket The Pro­duct la­ger kom­for­tab­le klas­si­ke­re med ho­ved­fo­kus på ma­te­ria­ler og mil­jø. Klaer­ne har et en­kelt, mi­ni­ma­lis­tisk preg, noe som ska­per en ide­ell pass­form. Dis­se er helt glim­ren­de å gi i jule­gave til en som verd­set­ter gode kva­li­te­ter. Kol­lek­sjo­nen be­står av en rek­ke ba­sis­plagg til både han og hen­ne, og kom­mer i fem uli­ke far­ger – hvit, grå, svart, blå og grønn.

Fra 199 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.