BLIKKFANG

Make­up som sier wow på 1-2-3.

Costume (Norway) - - Innhold - TEKST Ma­rie Alke­strup

ØYEKONTAKT

Øy­ne­ne er an­sik­tets na­tur­li­ge fo­kus­punkt. Frem­hev dem med en øyen­skyg­ge el­ler eye­li­ner som frem­he­ver øyen­far­gen din.

Skygge­spill En dis­kret jord­far­ge lagt ved øyets glo­bal­lin­je og langs den ned­re vippe­kan­ten, gir deg mer mar­ker­te øyne. Dypp en myk pen­sel i øyen­skyg­gen og før den frem og til­ba­ke i glo­bal­lin­jen over øye­lok­ket og langs den ned­re vippe­kan­ten. 1.Pu­re­pressed Ey­esha­dow i far­gen Cap­puc­ci­no, Ja­ne Ire­da­le, 190 kr.

Kon­trast­far­ger Kan­skje hus­ker du farge­hju­let fra form- og farge­ti­me­ne på sko­len, som vi­ser de for­skjel­li­ge kon­trast­far­ge­ne? Den­ne kunn­ska­pen har du også bruk for i sminke­ver­de­nen! Ved å leg­ge en øyensmin­ke som står i kon­trast til din egen øyen­far­ge, popper far­ge­ne. Blå øyne frem­he­ves med en varm kobb­er­far­ge, bru­ne øyne frem­he­ves av blå smin­ke, mens grøn­ne øyne blir enda grøn­ne­re med mør­ke­lil­la smin­ke. 2. O!mega Sha­dow i o!mg, Marc Ja­cobs Be­auty, 210 kr. 3. End­less silky eye pen i De­ep Plum, Pixi Be­auty, 139 kr. 4. Hyp­nô­se mas­ca­ra i bleu, Lan­cô­me, 260 kr.

Eye­li­ner En mørk eye­li­ner lagt tett inn­til vip­pe­ne langs både øvre og ned­re vippe­kant ram­mer inn øy­ne­ne og får vip­pe­ne dine til å se enda tet­te­re ut. Kom­bi­ne­rer du dette med en nu­de eye­li­ner på øyets ned­re våt­kant, ser øy­ne­ne dine også stør­re og mer våk­ne ut. 5. The Eye Pen­cil, Kja­er Weis, 199 kr. 6. Eye­li­ner Cendré, Gu­erlain, 335 kr.

KINN­BEN

Mar­ker­te kinn­ben er hel­dig­vis ikke bare gen­etisk be­tin­get. Rou­ge, skyg­ge og high­ligh­ter kan gjø­re an­sikts­trek­ke­ne dine mer ty­de­li­ge.

Blush Trom­borgs blush fun­ge­rer som kinn­ben på kruk­ke – legg den langs kinn­be­net, og lag duse eple­kinn der kin­net er my­kest. 7. Blush Vin­ta­ge, Trom­borg, 180 kr.

Skyg­ge Contou­ring for­bin­des ofte med kraf­tig Kim Kardashi­an­make­up. Hvis du der­imot bare leg­ger en anel­se mørk skyg­ge un­der kinn­be­net, så får du en fin, dis­kré mar­ke­ring. 8. Hoo­la Quickie Contour Stick, Bene­fit Cos­me­tics, 265 kr.

High­light Litt shim­mer på top­pen av kinn­be­ne­ne frem­he­ver og gir liv og glød til an­sik­tet. Velg mel­lom high­ligh­ter i fast form el­ler som krem, men husk å tone den godt ut for et na­tur­lig re­sul­tat. 9. Poud­re Lu­miè­re i ivory gold, Cha­nel, 430 kr.

PERFECT POUT

Med noen enk­le triks lar du lep­pe­ne stå i sen­trum. Det gir en umid­del­bar va va voom-ef­fekt med røde lep­per på fest.

Røde lep­per Legg en rød leppe­stift på hele lep­pen. Stryk even­tu­elt litt high­ligh­ter på ved amor­bu­en, det får mun­nens form til å tre ty­de­li­ge­re frem. 10. Rou­ge à Lèv­res Sa­tin i 25 gol­die red, Guc­ci, 300 kr. 11. #flash, Com­me Deux, 269 kr.

Ton-i-ton Tegn langs lep­pe­ne med en lip li­ner, og fyll dem der­et­ter ut med en leppe­stift i sam­me far­ge som lep­pe­ne dine. Det gjør lep­pe­ne mer de­fi­ner­te, uten at du ser smin­ket ut. 12. Lip Cheat lip li­ner i pil­low talk, Char­lot­te Til­bury hos Net-a-por­ter.com, ca. 165 kr. 13. Lip co­lor i ori, Tom Ford Be­auty, 275 kr.

Lip­gloss En gloss er den enk­les­te vei­en til freshe og fyl­di­ge lep­per. Velg gjer­ne en med hya­luron­syre for fyl­di­ge og fuk­te­de lep­per. 14. Dior Ad­dict Lip Maxi­mizer i 001 pink, Dior, 280 kr.

BROW WOW

Mar­kan­te og vel­for­me­de øyen­bryn gir et pent løft til hele an­sik­tet. Gå for å mar­ke­re din na­tur­li­ge form i ste­det for å male helt nye bryn. Bruk små, fja­er­let­te farge­streif, en brynspenn til å fyl­le ut even­tu­el­le hull el­ler en klar bryns­gelé.

Klar gelé Med en bryns­gelé hol­des bry­ne­ne på plass. Gre de en­kel­te bryns­hå­re­ne med let­te strøk opp­over, så hele bry­net sy­nes bed­re. 15. Brow Gel i cle­ar, Anas­ta­sia Be­ver­ly Hills, 225 kr.

Farge­strøk Har du man­ge små hull i bry­ne­ne dine, kan du med fja­er­let­te pen­sel­strøk male deg til nye øyen­bryns­hår med Glos­siers smar­te filt­pen. 16. Brow Flick i brown, Glos­si­er, 130 kr.

Pud­der­skyg­ge Øns­ker du både mar­ke­ring og mer fyl­de, prøv en pud­der­far­ge, hvis kon­sis­tens gir mer tyk­kel­se til bry­ne­ne. Velg all­tid en far­ge som lig­ger så tett opp mot dine egne na­tur­li­ge bryn som mu­lig – det gir det mest na­tur­li­ge re­sul­ta­tet. 17. Brow­s­truck i dark, Kat Von D Be­auty, 170 kr.

1.

9.

7.

17.

8.

11.

4.

2.

6.

15.

5.

16.

10.

12.

13.

3.

14.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.