SE MOT STJERNENE

Costume (Norway) - - Skjønn Tendens - TEKST Ma­rie Alke­strup FOTO Thomas Dahl

Fin­nes det noe mer mel­lom him­mel og jord? Mu­li­gens, men en ting er sik­kert: Krys­tal­ler, ja­derul­ler og gua sha-ste­ner er blitt et fast in­ven­tar i hud­plei­eru­ti­nen for man­ge. Dis­se red­ska­pe­ne gjør det en­kelt å mas­se­re frem glød og sunn hud. Om ste­ne­ne i seg selv har en he­len­de ef­fekt dis­ku­te­res, men som red­ska­per er de både vak­re og nyt­ti­ge.

1. Tren an­sikts­musk­le­ne

Sti­mu­ler binde­ve­vet og tren musk­le­ne ved å rul­le hele an­sik­tet med mo­de­ra­te trykk.

Ame­tys­t­rul­le I Lo­ve Be­auty, 1 219 kr.

2. Mot­virk cel­lu­lit­ter

Be­gynn på bak­si­den av lå­ret og skrap opp­over mot hof­te­ne i dypt­gå­en­de be­ve­gel­ser.

Body Gua Sha Ama­zing Space, 519 kr.

3. Glød til hud­en

Skrubb an­sik­tet fra midt­en og ut­over for at få i gang blod­sir­ku­la­sjo­nen og løs­ne opp spen­nin­ger.

Glow Gua Sha Cal­mish, 675 kr.

4. Ja­derul­len

Rull rundt i an­sik­tet med let­te be­ve­gel­ser fra midt­en og ut mot øre­ne el­ler ned mot hal­sen. Gjen­ta hver be­ve­gel­se fem til ti gan­ger.

Ja­derull Na­tur­lig Smuk, 539 kr.

5. Styrk im­mun­for­sva­ret

Legg krys­tal­len på krop­pen el­ler medi­ter med den i hån­den. Iføl­ge til­hen­ge­re kan dette styr­ke im­mun­for­sva­ret og be­kjem­pe in­fek­sjon.

Regn­bue­fluo­ritt Crys­tal Lab, 429 kr.

6. Mot­virk mør­ke rin­ger

Før ste­nen over øye­om­rå­det i sir­ku­la­ere be­ve­gel­ser hver mor­gen el­ler kveld. Pass på å gjø­re det i et ro­lig tem­po, si­den om­rå­det er sart. Ro­se quartz ro­se bud So­la­ris Labo­ra­to­ries NY hos Be­auty­hero.dk, 509 kr.

7. Hjel­per knok­ler og ten­ner

Sart energis­ten som iføl­ge til­hen­ge­re skal øke kon­sen­tra­sjo­nen og styr­ke ut­vik­lin­gen av sunne knok­ler og ten­ner. Ha den lig­gen­de i et skap ved sen­gen.

Ara­go­nitt-klyn­ge Crys­tal Lab, 69 kr.

8. Me­di­ta­sjon

Hold krys­tal­len i hån­den, og ta et par dype ånde­drag. Ha den med deg i lom­men.

Berg­krys­tall Crys­tal Lab, 40 kr.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.