Fus­hion Oslox

Costume (Norway) - - Nyheter - SJEKK UT FUSHIONOSL­O.COM FOR PROGRAMOVE­RSIKT OG BILLETTSAL­G.

I fjor ble Nor­ges nye mote- og kunst­fes­ti­val Fus­hion Oslo ar­ran­gert for førs­te gang, med et full­pak­ket pro­gram som for­en­te mote, kunst og kul­tur. I år ar­ran­ge­res fes­ti­va­len på DOGA De­sign og Ar­ki­tek­tur Nor­ge i Oslo, og da­to­en er satt til 14. mars. Hver se­song vil en over­ord­net te­ma­tikk inn­fø­res som et ut­gangs­punkt og en pa­ra­ply for alle ar­ran­ge­men­te­ne, vis­nin­ge­ne og ut­stil­lin­ge­ne, og i år er det From Thought to Ac­tion. Fes­ti­va­len har som am­bi­sjon å va­ere lan­dets le­den­de platt­form for å syn­lig­gjø­re en krea­tiv bran­sje, og å ska­pe det størs­te halv­år­li­ge kul­tur­ar­ran­ge­men­tet i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.