FINN IND­RE RO med THE RITUAL OF JING

Costume (Norway) - - Trend -

I EN TRA­VEL hver­dag kan det va­ere vans­ke­lig å fin­ne tid til av­slap­ning. La deg in­spi­re­re av det ki­ne­sis­ke kon­sep­tet Jing, som re­pre­sen­te­rer still­het og ro. Jing er et vik­tig ele­ment i den ki­ne­sis­ke fi­lo­so­fi­en, og går ut på å nå en fø­lel­se av ro gjen­nom medi­ta­sjon og ikke-hand­ling. Ved å medi­te­re el­ler rett og slett gjø­re in­gen­ting, opp­når du en til­stand av ind­re fred og får et et­ter­leng­tet puste­rom. Å prak­ti­se­re Jing i det dag­li­ge tren­ger ikke va­ere kom­pli­sert, det kan hand­le om små ting, som å leg­ge vekk mo­bi­len, el­ler set­te av tid til å smø­re inn krop­pen med en dei­lig bodylo­tion før legge­tid. The Ritual of Jing er be­ri­ket med in­gre­di­en­ser kjent for å bi­dra til å lind­re stress, og har en varm og be­ro­li­gen­de duft ba­sert på es­sen­si­el­le ol­jer av hel­lig lo­tus og ju­ju­be. Den de­li­ka­te sam­men­set­nin­gen av in­ten­se bloms­ter kom­bi­nert med myk­he­ten fra tre og musk, ska­per ro i sin­net og hjel­per deg med å slap­pe av – for en li­ten stund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.