Alex­and­ra & Ts­ut­su­mi

Alex­and­ra (25) og Ts­ut­su­mi (24) Ho­ang har ikke bare delt en livs­lang his­to­rie som søst­re, men de har også stu­dert sam­men, gjort bu­si­ness sam­men, kjøpt lei­lig­het og blitt sam­bo­ere. Her er de­res his­to­rie.

Costume (Norway) - - Intervju -

Ts­ut­su­mi: Det bes­te er å va­ere søst­re og venn­in­ner, for­di det ikke er noe fil­ter. Hvis hun har noe kri­tikk å kom­me med, så kan hun det, uten å va­ere redd for å mis­te meg.

Alex­and­ra: Det ene er det fil­te­ret, men det hand­ler også om at du ald­ri vil va­ere en­som.

Ts­ut­su­mi og store­søs­te­ren Alex­and­ra er både søst­re og na­ere venn­in­ner. Men de er også mye mer. Hvis vi leg­ger til at de er sam­bo­ere, at de ei­er en lei­lig­het sam­men og at de i seks år har job­bet i den bran­sjen man tid­li­ge­re kal­te «in­flu­en­ser-bran­sjen», så be­gyn­ner vi å na­er­me oss sum­men av for­hol­det de­res.

Alex­and­ra: Bån­det mel­lom oss har va­ert og er så sterkt at vi til og med kan job­be sam­men.

Men nå har de tatt no­en nye grep. De skal ha hvert sitt ma­na­ge­ment, og de har valgt å fo­ku­se­re på litt uli­ke om­rå­der i kar­rie­re­ne sine, selv om de fort­satt tar opp­drag sam­men. Ts­ut­su­mi: Jeg har ikke gått gjen­nom et «heart­break» ennå, men da vi skil­te bu­si­nes­sen fra hver­and­re, så føl­tes det litt som det.

Store­søs­te­ren ser på hen­ne med et blankt blikk. Alex­and­ra: Kar­rie­re­mes­sig har jeg tenkt at folk byt­ter jobb hele ti­den. Så jeg ten­ker det var et fint ka­pit­tel, men nå luk­ker vi den dø­ren og går vi­de­re til noe an­net.

Ts­ut­su­mi: Men vi støt­ter hver­and­re all­tid uan­sett.

Alex­and­ra: Vi har job­bet sam­men i seks år, og det­te er li­ke­vel førs­te gang vi har gjort en or­dent­lig fo­to­s­hoot sam­men. Du kan se hvor god kje­mi vi har på bil­de­ne.

Man kan ty­de­lig mer­ke kje­mi­en i rom­met også. De to har en mor­som og di­rek­te tone seg imel­lom, noe også and­re søst­re kan kjen­ne seg igjen i. Den kja­er­li­ge to­nen, som raskt vip­per over til å bli flei­pe­te og spy­dig. Un­der mer­ker man den var­men og trygg­he­ten som gjør at søst­re ofte kan og tør å va­ere frek­ke­re med hver­and­re enn det van­li­ge venn­in­ner er.

Ts­ut­su­mi: Mine and­re venn­in­ner ser jo vel­dig opp til Alex­and­ra og sy­nes jeg er hel­dig som har hen­ne. Vi har bare noe helt spe­si­elt. Alle mine venn­in­ner vet at Alex­and­ra kom­mer først. Hun er all­tid num­mer én for meg.

Alex­and­ra: De fles­te ven­ne­ne våre har vi hatt si­den barn­dom­men, så de er vant til at det er oss to. Vi har gjort så mye sam­men at de nes­ten ikke skil­ler mel­lom oss. Vi er en pak­ke-deal, både på jobb og el­lers, og det er der­for vi i år har valgt å skil­le litt lag. Nå har vi for­skjel­li­ge ma­na­ge­ment som byg­ger oss in­di­vi­du­elt. Da er det let­te­re for oss å be­va­re venn­ska­pet og snak­ke om and­re ting. Det kan bli litt mye bu­si­ness.

Av de to er det de­fi­ni­tivt Alex­and­ra som er mest opp­tatt av nett­opp bu­si­ness-de­len, noe de to søst­re­ne er skjønt eni­ge om. Alex­and­ra: Vi har vel­dig uli­ke per­son­lig­he­ter. Ts­ut­su­mi er den ro­li­ge, jeg er den prat­som­me. Ts­ut­su­mi er for­sik­tig, jeg er spon­tan og di­rek­te. Ts­ut­su­mi li­ker å vite hva som skjer, jeg li­ker å ta ri­si­ko. Men vi er nai­ve beg­ge to. Vi er drøm­me­re, og vi har de sam­me ver­di­ene.

Ts­ut­su­mi: Alex­and­ra er et skik­ke­lig kar­rie­re­men­nes­ke, og vel­dig am­bi­siøs, og hun har den glo­ba­le er­fa­rin­gen med seg. Det var hun som fikk meg til å flyt­te sam­men med

hen­ne i Aust­ra­lia, og tak­ket va­ere hen­nes per­son­lig­het har jeg kom­met meg ut av min in­tro­ver­te ver­den. Alex­and­ra: Ts­ut­su­mi, der­imot, er vel­dig tål­mo­dig og har en ro i seg.

Ts­ut­su­mi: Mens Alex­and­ra kan va­ere litt crazy, og har mas­se bal­ler i luf­ten. Jeg kan få hen­ne til å lan­de litt.

Det er in­gen tvil om at de to søst­re­ne ut­fyl­ler hver­and­re vel­dig godt per­son­lig­hets­mes­sig. Man må ikke la seg nar­re av de­res mil­de og sar­te ut­se­en­de. De er to unge kvin­ner med en rå gjen­nom­fø­rings­kraft og ster­ke vil­jer. Stil­mes­sig er Alex­and­ra litt mer «bu­si­ness» i kles­vei­en også, mens Ts­ut­su­mi er mer le­ken og trend­ba­sert.

Alex­and­ra: Had­de vi ikke va­ert søst­re, had­de vi ikke blitt venn­in­ner, tror jeg, for vi er så ra­ke mot­set­nin­ger. Vi er søst­re, venn­in­ner, sam­bo­ere – «it´s a lot»!

Ts­ut­su­mi: Hun er litt små­ga­eren, og har tøyd reg­le­ne, så jeg har la­ert av hen­nes feil.

Da Alex­and­ra stu­der­te in­ter­na­sjo­nal bu­si­ness og juss i Aust­ra­lia, klar­te hun å over­tale lille­søs­te­ren til å bo sam­men med hen­ne det sis­te året. De to søst­re­ne del­te ett rom, del­te alle klaer­ne og tak­let ver­den sam­men. Ar­beids­for­de­lin­gen har gitt seg selv i de seks åre­ne som de har job­bet tett sam­men.

Alex­and­ra: Jeg tar ofte for­ret­nings­bi­ten og for­hand­lin­ger, mens Ts­ut­su­mi er den krea­ti­ve som pitch­er nye ide­er og ser ting med et nytt blikk.

Det at de skil­ler vei­er kar­rie­re­mes­sig, hand­let om at Alex­and­ra vil­le be­gyn­ne å skri­ve mer om bo­lig, kar­rie­re og selv­ut­vik­ling, mens Ts­ut­su­mi vil­le skri­ve mer om kunst, lage fle­re vi­deoer, va­ere mer krea­tiv.

Alex­and­ra: Det er nå vi er unge, og det er nå vi kan sat­se og ut­vik­le oss selv. Det er ikke så mye mer al­vor­lig enn det, egent­lig!

Det å job­be sam­men har også gjort at de har va­ert mye på far­ten, og det vil de fort­set­te med.

Alex­and­ra: Når vi rei­ser sam­men, vet vi at vi har det gøy uan­sett. Vi gjør det som venn­in­ner, og det er en ko­se­lig ting.

Ts­ut­su­mi: Kja­eres­ten min har så lyst til å rei­se med meg, men da sier jeg all­tid «sor­ry, reise­bud­sjet­tet mitt går til Alex­and­ra».

Som and­re søs­ken kan de selv­føl­ge­lig også bar­ke sam­men.

Ts­ut­su­mi: Vi krang­let i dag mor­ges.

Alex­and­ra: Hva er det vi ikke krang­ler om? Ts­ut­su­mi: Men det går vel­dig fort over, vi fik­ser det på ste­det.

Alex­and­ra: Ha, ha, spe­si­elt i Aust­ra­lia. Det var ett rom i den lei­lig­he­ten. Hvor skul­le vi gå?

Dess­uten har de av­gitt et løf­te til mo­ren sin.

Alex­and­ra: Hele li­vet har mam­ma all­tid sagt til oss at uan­sett hva som skjer, så må vi be­hol­de venn­ska­pet til hver­and­re, og all­tid til­gi hver­and­re.

Ts­ut­su­mi: Hun har all­tid sagt «vi bare har hver­and­re» når vi krang­ler. Søs­ken­k­ja­er­lig­het er så utro­lig vik­tig for hen­ne, så vi har fulgt hen­nes råd.

Der­for er det også vik­tig for mo­ren at de to søst­re­ne be­hol­der lei­lig­he­ten som de har kjøpt sam­men. Alex­and­ra blir helt blank i øyne­ne når hun snak­ker om fa­mi­li­en.

Alex­and­ra: Mam­ma sier at uan­sett hva vi gjør, så må vi ha nok til at vi kla­rer å be­hol­de den lei­lig­he­ten. Da kan vi all­tid se til­ba­ke på at vi som søst­re klar­te å sam­ar­bei­de og be­hol­de den. Vi er for­bil­der for res­ten av søs­ken­flok­ken.

Søst­re­ne kas­ter ikke bort ti­den på å va­ere sja­lu.

Alex­and­ra: Si­den vi er søst­re og dri­ver bu­si­ness, så hen­der det at folk spør: «Hva ten­ker du når hun får en kam­pan­je som du ikke fikk?» Men vi har all­tid sett på det sto­re bil­det. Vi bi­drar beg­ge til mang­fold, det er der­for vi har holdt på i seks år og kom­mer til å hol­de på med bu­si­ness i seks år til. Vi kon­kur­re­rer ikke, for det er nok jobb til alle uan­sett.

«Alle mine venn­in­ner vet at Alex­and­ra kom­mer først. Hun er all­tid num­mer én for meg.»

TS­UT­SU­MI: Blu­se Ti­ger of Sweden, 1 999 kr. Buk­se Khai­te hos Vinc­ci, 3 600 kr. Øre­dob­ber Ko­lors hos Da­vid-an­der­sen, 17 700 kr. Ring Tom Wood, 4 299 kr. ALEX­AND­RA: Topp Micheal Ole­stad, 2 450 kr. Shorts Michael Ole­stad, 4 300 kr. Kje­de med per­le Ena­mel Co­pen­ha­gen, 750 kr. Kje­de Has­la, 1 499 kr. Øre­rin­ger Ma­anes­ten, 550 kr.

TS­UT­SU­MI: Blu­se Gan­ni, 2 695 kr. Buk­se By Ma­le­ne Bir­ger, 2 399 kr. ALEX­AND­RA: Kjo­le Sti­ne Goya, 2 600 kr. Ring Tom Wood, 2 199 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.