STAND STU­DIO

Costume (Norway) - - Catwalk -

Ek­sen­trisk møns­ter­miks. Det svens­ke mer­ket er på in­gen måte redd for å skil­le seg ut, og er kan­skje en av dem som går lengst bort fra det klas­sis­ke og tid­løse vi ser hos man­ge av de and­re. Psyke­de­lisk dyre­møns­ter, ut­brent bloms­ter­print og inn­slag av ba­tikk for­svant ned­over catwalken. Inn­imel­lom alle far­ge­ne var det ens­far­ge­de svar­te plagg som roet ned den el­le­vil­le møns­ter­mik­sin­gen. De­sig­ner Nel­lie Kam­ras har al­le­re­de hatt stor suk­sess med yt­ter­jak­ke­ne fra Stand Stu­dio, som har blitt sett på fle­re kjen­te fashio­nista­er un­der moteukene. Nå blir det spen­nen­de å se om de farge­rike bla­zer­ne gjør like stor suk­sess.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.