MIN STIL

Costume (Norway) - - Innhold -

Ar­ki­tekt og smykke­de­sig­ner Caro­li­ne Sil­le­sens uni­vers.

Hjem­me hos hen­ne står det et spise­bord, som med sine kaf­fe- og vin­flek­ker for­tel­ler his­to­ri­er. På ønske­lis­ten står en rei­se til­ba­ke til Los An­ge­les – for å opp­le­ve enda mer av by­ens ar­ki­tek­tur og kunst. Møt 28 år gam­le Caro­li­ne Sillesen, ar­ki­tekt og smykke­de­sig­ne­ren bak mer­ket Cora­li.

– I fjor høst var min tegne­stue­part­ner og jeg på in­spi­ra­sjons­tur til Los An­ge­les. Jeg trod­de egent­lig ikke at det­te var en by for meg, men jeg må inn­røm­me at rent ar­ki­tek­to­nisk og kunst­mes­sig er det så mye mer å opp­le­ve der enn det vi rakk. Der­for plan­leg­ger jeg en tur til­ba­ke ig jen i år.

– Gips­av­støp­nin­gen er fra min tid­li­ge­re med­stu­dents av­gangs­pro­sjekt på Ar­ki­tekt­sko­len. Han skul­le flyt­te til Sve­ri­ge, så jeg opp­be­var­te pro­sjek­tet for ham. Si­den har jeg be­holdt den lil­le de­len som en su­ve­nir. Den lil­le skulp­tu­ren er fra Los An­ge­les.

Jak­ke Gan­ni, 4 090 kr. – Jeg har lyst til å in­ves­te­re i en sand­far­get hver­dags­dress. Den­ne er både klas­sisk, mo­der­ne og ufor­mell.

– Gan­ni er fa­vo­ritt­mer­ket mitt. Jeg er im­po­nert over de­res de­mo­kra­tis­ke de­sign. Det er in­gen som er for ele­gan­te, ed­gy, gam­le el­ler un­ge for Gan­ni.

Buk­ser Gan­ni, 3 400 kr. – Jeg la­get det­te hals­kje­det i fjor høst. Jeg skal bru­ke det hele vår­en og som­mer­en sam­men med en T-skjor­te.

– Det bes­te ste­det å sit­te hjem­me hos meg, er ved mitt lil­le run­de spise­bord. Vin- og kafflek­ke­ne vit­ner om man­ge his­to­ri­er rundt bor­det.

– Jeg har flest jak­ker i ska­pet mitt. Bla­ze­re, skjorte­jak­ker, skinn­jak­ker, job­bjak­ker, hy­brid­jak­ker … Jeg har sma­le skuld­re, så jeg li­ker godt at jak­ke­ne bi­drar med litt eks­tra fyl­de der. Jak­ke Le­mai­re, 11 130 kr.

– Jeg skal flyt­te om en må­neds tid, og får der­for mer plass. Det be­tyr fle­re sto­ler. Jeg drøm­mer om å eie Schind­lers Sling Chair. Stol Sling Chair Ru­dolph Schind­ler, pris på fore­spør­sel.

– Jeg els­ker gode san­da­ler, som kan bru­kes både på dag­tid og om kvel­den. Dis­se er like gode å ha på seg som de er fest­li­ge. Sko Mi­is­ta, 1 680 kr.

–Ynd­lings­par­fy­men på fem­te året er Un­tit­led fra Mai­son Mar­tin Mar­gie­la. Ny­de­lig, uni­sex duft. Par­fy­me Un­tit­led Mai­son Mar­tin Mar­gie­la, 925 kr.

Hal­s­kje­de Cora­li, 4 770 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.