SUNN I MAI

Månedens sun­ne tips.

Costume (Norway) - - Innhold -

1. YOGILICIOU­S

Dans­ke Blan­che tar nå ste­get inn en nye verden og lan­se­rer en baerekraft­ig yoga­kol­lek­sjon med en de­sign som hyl­ler kvinne­krop­pen. De fors­kel­li­ge yo­ga­set­te­ne er alle la­get i re­sir­ku­lert po­ly­es­ter og elas­tan, som opp­rin­ne­lig kom­mer fra gam­le plast­flas­ker. Kol­lek­sjo­nen be­står av to­del­te sett og en cat­suit med prin­tet logo­møns­ter, som smy­ger seg om krop­pen – og gir deg god sam­vit­tig­het. Na­mas­te.

2. GOD NATT

Hvis du ik­ke har ro i krop­pen, er det vans­ke­lig å fal­le i søvn. Der­for opp­ford­rer Ri­tuals deg å set­te av tid med de­res nye plei­e­kol­lek­sjon og inn­føre et – el­ler fle­re – av­stres­sen­de ri­tua­ler, som for­be­re­der krop­pen til bed­re søvn. Det­te er et ri­tu­al som helst skal star­te al­le­re­de 90 mi­nut­ter før du går til sengs, så kropp og hode rek­ker å roe ned. Demp for ek­sem­pel din ind­re uro med duf­t­en fra et be­ro­li­gen­de duft­lys, mens du slur­per te med søvn­dys­sen­de ur­ter el­ler tar et varmt bad, som bare blir enda mer be­ro­li­gen­de med mus­kel­av­slap­pen­de mag­ne­si­um-bade­salt i.

3. LIFEHACK

Den sis­te ny­he­ten fra Hair­lust er en­kel og smart hvis du er den ty­pen som noen gan­ger leg­ger deg med vått hår. I ste­det for å lig­ge inn­sur­ret i et krøl­le­te hånd­kle, kan du dek­ke pu­ten med Hair­lusts nye hånd­kle­trekk. Pute­trek­ket er la­get i 70 pro­sent bam­bus­fi­ber, som g jør det enda mer eg­net til fin hår­tørk. Bam­bus­fi­bre­ne har både anti­bak­te­ri­el­le og fukt­re­sis­ten­te egen­ska­per.

4. RO­LIG START

Start da­gen til ly­den av en be­ha­ge­lig stem­me som tar deg ig jen­nom en ses­sion med medi­ta­sjon. Vi har tes­tet ap­pen He­adspace, som til­byr fle­re for­skjel­li­ge pro­gram­mer, alt et­ter hvor lang tid du har. Vi tes­tet ti mi­nut­ter hver mor­gen med en gang vi våk­net, og mer­ket stor for­skjell al­le­re­de et­ter en uke. Ap­pen har en in­ne­bygd alarm som går av sam­me tid hver mor­gen, og som g jør det lett å inn­ar­bei­de den nye ru­ti­nen. Vi føl­te oss helt klart mer til ste­de og ik­ke minst ro­li­ge­re enn når vi van­lig­vis sjek­ker so­sia­le medi­er og e-post før fro­kost. An­be­fa­les!

4. Fokus Last ned ap­pen He­adspace, og start el­ler av­slutt da­gen med medi­ta­sjon. He­adspace.com

1. Yogat­øy Blan­che, pr. del 1 100 kr.

3. Pute­trekk Bam­boo Tow­el Pil­low­case, Hair­lust, 299 kr.

2. Duft­lys The ri­tu­al of jing mas­sa­ge cand­le, Ri­tuals, 299 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.