PASSIFOLIA

Costume (Norway) - - Nyheter -

Fro­dig na­tur, farge­rike kron­bla­der, bo­ta­nis­ke de­tal­jer og ek­sep­sjo­nelt hånd­verk be­skri­ver den nye ser­vise­kol­lek­sjo­nen til Her­mès, Passifolia, som be­tyr pa­sjons­blomst på norsk. Dekk opp med et ser­vi­se som oser luk­sus. Vi els­ker ma­le­ri­ene av den saer­pre­ge­de pa­sjons­bloms­ten, kjent for sine lan­ge, tyn­ne, tre­ak­ti­ge steng­ler og sto­re, vel­duf­ten­de, hvi­te og fio­let­te bloms­ter. Por­se­lens­ma­le­ren Nat­ha­lie Rol­land Huckel står bak kuns­ten på ser­vi­set, som hun har utviklet sam­men med krea­tiv di­rek­tør for Her­mès’ bord­ser­vi­se, Be­noît-pier­re Eme­ry. Hun har sin bak­grunn fra Eco­le Nationale des Arts Déco­ra­tifs de Limo­ges, og har tid­li­ge­re de­sig­net Her­mès’ ser­vise­sam­ling Siesta (1997) og Che­val d’ori­ent (2006). Kol­lek­sjo­nen gjen­spei­ler ma­le­rens vi­sjon av pa­ra­dis. Pri­se­ne på ser­vi­set lig­ger fra 800 kro­ner og opp­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.