Le­der.

Costume (Norway) - - Innhold - Ki­ne B. Hartz, sjef­re­dak­tør

«Det å opp­nå ting for meg, hand­ler om å va­ere en stem­me utad for de som ikke kan ha en stem­me selv.» Or­de­ne til­hø­rer vår cover­stjer­ne, su­per­mo­del­len Poo­ja Mor, som vant Young Achi­ver-pri­sen på den pre­sti­sje­tun­ge Vo­gue Wo­men of the Ye­ar 2019. Ikke bare er hun en av ver­dens mest suk­sess­ful­le mo­del­ler, hun bru­ker også be­visst den platt­for­men det fø­rer med seg til å kjem­pe for men­neske­ret­tig­he­ter. Les mer om hjerte­sa­ken hen­nes, og se hen­ne i no­en av som­mer­ens fi­nes­te looks litt len­ger bak i bladet. Både bil­de­ne og in­ter­vju­et er som en dugg­frisk bris. Det sam­me kan sies om en an­nen mo­dell du mø­ter i den­ne ut­ga­ven, Ad­ut Akech. Hun har ald­ri glemt sin opp­vekst i en flykt­ning­leir i Ke­nya, og job­ber i dag mål­ret­tet for mang­fold i mote­bran­sjen og for å bane vei for and­re. Vi har alle en stem­me, og at sta­dig fle­re i mote­bran­sjen bru­ker den for å stå opp for seg selv og and­re, er noe vi i Co­stu­me hei­er på. Vi brenner også for å gi deg det mest in­spi­re­ren­de og uni­ke mote­uni­ver­set i Nor­ge. Og ak­ku­rat nå er det som­mer­en vi har fo­kus på. For selv om vi sann­syn­lig­vis ikke kan rei­se uten­for Nor­ges gren­ser når fe­rien star­ter, gle­der vi oss til å kjen­ne varm sand mel­lom taer­ne, svøm­me i sjø­en og spi­se jord­ba­er på en gress­plen. Og om vi så bare skal in­vi­te­re en el­ler to ven­ner over på en drink (med god av­stand), skal vi kle oss i en vak­ker som­mer­kjo­le, pyn­te oss, fei­re li­vet og som­mer­en – bare på en an­nen måte. Så kom deg ut av løpe­tight­sen så fort du kjen­ner me­lan­ko­li­en over alt som skul­le va­ert kom­mer. I Co­stu­me er Oslo-fes­ti­va­len Pik­nik i par­ken all­tid et høyde­punkt. Det ut­går. Men kjen­ner du no­en med bal­kong el­ler hage? Ta på deg din ku­les­te fes­ti­val-look, sett på fa­vo­ritt­ar­tis­ten (høyt) og nyt no­en ti­mer i so­len. For som­mer­fø­lel­sen kan in­gen ta fra oss.

God som­mer!

Øverst: Alt vi els­ker ved som­mer­en – fan­get i et cover­bil­de.

Ne­dert:stylist Afaf Ali og makeup­ar­tist Jens Wi­ker på foto-opp­tak for Co­stu­me med su­per­mo­del­len Poo­ja Mor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.