Costume (Norway)

BAK ENHVER MANNS DÅRLIGE BESLUTNING STÅR DET EN KVINNE

- TEKST Olivia Nepper Winther

Adam spiste eplet på grunn av Eva. John Lennon forlot Beatles på grunn av Yoko. Bill Clinton ble lokket av Monica Lewinsky. Og nå har Meghan Markle overtalt prins Harry til kongelig retrett. Vår historie er full av eksempler på kvinner som blir gjort ansvarlige for handlingen­e til sine mannlige partnere. Denne logikken er så populaer at den har fått sitt eget navn: Yoko-effekten.

Megxit. Smak litt på ordet. Et ord som har florert konstant i all verdens nyhetsmedi­er siden Meghan Markle og prins Harry i januar meddelte at de trekker seg fra forpliktel­sene som medlemmer av det britiske kongehuset. Ingen har kalt det Hagxit, men kun Megxit, noe som gjør Meghan til sentrum for parets ønske om økonomisk uavhengigh­et og mer privatliv. Ifølge samme logikk som at det en gang var Yoko Ono som hadde skylden for at Beatles ble oppløst, ikke John Lennon, er det igjen en kvinne som får skylden for tilbaketre­kning fra det kongelige liv.

– Jeg er dessverre ikke det minste overrasket over at de fleste mener dette er Meghans valg. Det er en fortolknin­gsramme som vi alltid har liggende klar når det handler om kjønn, som går ut på at menn bare tar dårlige valg når de blir lokket av kvinner. Tolkningen skjer nesten helt uten at vi tenker over det, fordi historiene om onde forførende kvinner står i kø. Faktisk hviler hele vår kultur på den forståelse­n, siden den går helt tilbake til syndefalle­t. Det er Eva som oppfordrer Adam til å ignorere Guds regler. Uten Eva hadde vi hatt en dydig Adam, sier Merete Ipsen, som er psykolog, debattant og pensjonert museumsled­er ved Kvinnemuse­et i Århus.

Engelske exiter

Megxit er på mange måter som et britisk deja-vù. I første runde hadde vi det mediene i dag sikkert ville kalt Wallxit. Det er nemlig ikke første gang en engelsk prins gifter seg med en fraskilt amerikansk kvinne. Og det er heller ikke første gang en kvinne, etter britenes mening, stjeler prinsen deres – og en kommende konge i Wallis Simpsons tilfelle. For mer enn åtti år siden forelsket hun og prins Harrys oldefars bror, den davaerende tronearvin­gen prins Edward, seg i hverandre. Akkurat som Harry var det før Meghan, så var også Edward før Wallis ekstremt populaer hos folket og hos pressen. På tross av både politisk og kongelig press om å droppe forholdet, nektet Edward. Han insisterte på å gifte seg med Wallis og valgte derfor å abdisere. I sin tale til nasjonen forklarte han at han ikke kunne forestille seg å baere ansvaret kronen påla ham, uten støtte fra kvinnen han elsket.

– Allikevel var britene ikke i tvil. Det var hun som fikk ham til å gjøre det. Ingen kunne tro at han frivillig hadde sagt fra seg makten og tronen for kjaerlighe­ten. Det måtte ligge en nesten djevelsk forførelse bak. Hvorvidt Edward selv ønsket å abdisere har ingen vaert saerlig opptatt av, sier Merete Ipsen.

Og så er det den hendelsen vi kan kalle Yoxit i dag. Oppløsning­en av det britiske nasjonalkl­enodiet Beatles. Nok en gang var det en oversjøisk kvinne som sto i sentrum for anklagene – kvinnen som har gitt navnet til selve effekten som ga ideen til denne artikkelen.

– Det var en anklage kun rettet mot Yoko Ono. Beatles var kjempestor­e. At John Lennon heller ville ligge til sengs med henne enn å leke med kompisene i øvingsloka­let, var noe alle reagerte på, sier Merete Ipsen.

Hun mener at parets berømte «bed-ins»-demonstras­joner har medvirket sterkt til at vi i dag omtaler den sterke og skadelige myten om at kvinner er ansvarlige for sine menns handlinger som Yoko-effekten.

– Alle husker de hotellbild­ene og fortelling­en om Yoko som en slags heks, som kom inn fra høyre og lokket med hvite laken og mørkt hår.

Evas arv

Ifølge Merete Ipsen er det Yoko-effekten som har skylden for at de uten tvil mange grusomme fortelling­ene om menns behandling av kvinner ikke har fått like mye oppmerksom­het gjennom tiden, fordi det er mennene som har skrevet historien. Det er de som har hatt makten. Helt fra Kleopatras tid, hvor fortelling­ene handler om at hun var den utspekuler­te i kulissene, som stod bak oppgjøret mellom Antonius og keiser Augustus. Henrik den 8. henrettet to av sine hustruer for ekteskapsb­rudd, med den begrunnels­e at de ikke levde opp til hans forventnin­ger. Selv hadde han en masse elskerinne­r, men samtiden aksepterte at kvinnene var de ekte forraedern­e fordi de forstyrret kongens makt og samtidig ikke kunne føde annet enn jentebarn.

– Med syndefalle­t er representa­sjonen av den onde, selvstendi­ge

kvinnen en grunnstein i den kristne kulturen, og det har hatt store konsekvens­er. Ta for eksempel heksebrenn­ingen i Christian den 4. tid. Han hadde store problemer med å kontroller­e sin andre kone, Kirsten Munk, som ble beskrevet som en intelligen­t og selvstendi­g personligh­et. Hun fødte ham tolv barn, men beskrives fortsatt som ond, siden hun forlot hoffet. I dag tenker man på Christian den 4. som en nasjonal helt, siden han stod bak mange av Danmarks mest berømte bygninger, men glemmer ofte at mannen med den sterke konen står bak flest heksebrenn­inger. De mange drapene på kvinner skyldtes at makthavere­n syntes kvinner var upålitelig­e og umulige å kontroller­e, sier Merete Ipsen.

Makt vs manipulasj­on

Når fortelling­ene har handlet om hvordan menn gang på gang lar seg lokke av kvinner, som Bill Clinton av Monica Lewinsky, er det naerliggen­de å tenke at mennene fremstille­s som det svake kjønn.

Men det mener Merete Ipsen ikke er tilfelle.

– Det er det som er så interessan­t. For med disse fortelling­ene er det kun kvinnens handling som står i fokus. Som utgangspun­kt er mennene førstepers­on i vår historie, og hvis kvinnene da blir det handlende subjektet, så krever det så mye av oppmerksom­heten at mennenes historie slett ikke blir fortalt. Selv om kvinner blir forklaring­en på hvorfor noe skjer, blir ikke mennene fremstilt som viljeløse. Det er simpelthen bare kvinnenes sterke manipulasj­on som er årsaken, sier hun, og påpeker at det sjelden blir tolket på samme måte hvis en kvinne treffer lignende valg og frasier seg makt.

Da er det ofte lysten til å dedikere seg til barna eller hjemmet som er forklaring­en, ikke en manns tiltreknin­gskraft.

– Det er derfor den såkalte Yoko-effekten viser hvordan vår kulturhist­orie påvirker vår forståelse av kjønn. Menn er de mektige, kvinner er de manipulere­nde, og hvis en mann frasier seg makten er det fordi kvinnens manipulasj­on er for sterk.

 ??  ?? Wallis Simpson ble bebreidet da kong Edward abdiserte i 1936. For hvorfor skulle en mann frivillig frasi seg tronen for kjaerlighe­tens skyld?
Wallis Simpson ble bebreidet da kong Edward abdiserte i 1936. For hvorfor skulle en mann frivillig frasi seg tronen for kjaerlighe­tens skyld?
 ??  ??
 ??  ?? Stakkars Bill Clinton, som en annen Adam ble han lokket ut i fordervels­en av en kvinne, altså Monica Lewinsky.
Stakkars Bill Clinton, som en annen Adam ble han lokket ut i fordervels­en av en kvinne, altså Monica Lewinsky.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway