Costume (Norway) - - Kolo­fon -

I bunn og grunn er me­to­den vel­dig en­kel: Du vel­ger et styk­ke stoff, bin­der no­en strik­ker rundt det og ba­der det i far­ge.

Sørg for at stof­fet ditt er av ty­pen som kan ta til seg far­ge – de fles­te far­ger kre­ver at stof­fet har va­ert vas­ket minst én gang. Ut­over det skal stof­fet va­ere fuk­tig før du går i gang med å bin­de knu­ter på det.

Del det fuk­ti­ge stof­fet inn i sek­sjo­ner ved hjelp av strik­ke­ne. Der du plas­se­rer strik­ke­ne vil stof­fet for­bli hvitt, og det er det­te som dan­ner mønst­re­ne. Alt etter hvor­dan du fol­der og bin­der stof­fet kan det gi sva­ert for­skjel­li­ge mønst­re. Du kan en­ten prø­ve deg frem el­ler fin­ne guid­er på net­tet til spe­si­fik­ke mønst­re. Nå for ti­den se­es det mest av det til­fel­di­ge ut­tryk­ket – og hel­dig­vis er det­te også det enk­les­te å lage.

Følg in­struk­se­ne på den stoff-far­gen du bru­ker, og gjør blan­din­gen klar. Hell far­gen ned i en plast­flas­ke el­ler spray­flas­ke. På den­ne må­ten kan du til­fø­re flere far­ger, og det er lettere å kon­trol­le­re at stof­fet ikke blir helt gjen­nom­far­get.

Legg den sam­men­bret­te­de tekstil­bal­len på en benk el­ler et bord som for ek­sem­pel er dekket av en plast­sekk, og hell el­ler sprøyt far­gen ut­over bal­len. Det be­hø­ver ikke å va­ere pent, men skift gjer­ne mel­lom for­skjel­li­ge farge­to­ner for et dy­na­misk ut­trykk.

Pakk stof­fet inn i plast­fo­lie, og la det lig­ge et par ti­mer. Jo len­ger det lig­ger, jo mer in­tens blir far­gen.

Skyll ut far­gen, og gi stof­fet en run­de i vaske­ma­ski­nen. Det er best å vas­ke plag­get ale­ne, slik at far­gen ikke smit­ter av på and­re plagg.

Hvis du tror tie dye stam­mer fra USA og hip­pie­ti­den, må du tro om igjen. Tie dye er en eld­gam­mel tek­nikk med røt­ter i bå­de Asia og Afri­ka. De tid­ligs­te be­skri­vel­se­ne kom­mer fra Ki­na og Ja­pan, der folk bruk­te na­tur­li­ge farge­stof­fer fra ba­er, bla­der, røt­ter og bloms­ter til å far­ge kla­er. Dis­se ble kokt, og stof­fe­ne ble gjen­nom­fuk­tet i det var­me, far­ge­de van­net for å få en ny far­ge. Al­le­re­de i det 6. år­hund­re prak­ti­ser­te man i In­dia en type ba­tikk kjent som band­ha­ni. Tek­nik­ken prak­ti­se­res fort­satt i dag, og in­volve­rer bruk av tråd til å bin­de små stoff­styk­ker i inn­vik­le­de mønst­re, før stof­fet dyp­pes i farge­stoff. I USA ble tie dye po­pu­la­ert un­der den store de­pre­sjo­nen på 20-tal­let som en bil­lig måte å de­ko­re­re kla­er og bo­lig­teksti­ler. Og så igjen i 60-åre­ne, da ba­tikk ble en måte å ut­tryk­ke krea­ti­vi­tet. Hip­pi­ene vil­le bry­te med de stren­ge sam­funns­mes­si­ge nor­me­ne på 1950-tal­let, og regn­bue­far­get tie dye var en måte å ut­strå­le en fri­sin­net stil på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.