Går i front for ele­ve­ne

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - KEN­NETH STENS­RUD

Hva er bak­grun­nen for at dere har blitt med i det­te prøve­pro­sjek­tet?

– Sko­le-, opp­vekst- og kul­tur­ut­val­get ved­tok at man skul­le in­vi­te­re sko­ler til å prø­ve ut lekse­fri sko­le nes­te skole­år, etter ini­tia­tiv fra Ung­dom­mens By­sty­re. De­res for­ut­set­ning var at ele­ver, la­ere­re og for­eld­re skul­le va­ere eni­ge om å bli med. Det var til­fel­let hos oss. Et stort fler­tall av ele­ve­ne våre vil­le tes­te det ut. Det sam­me gjel­der blant la­erer­ne og le­del­sen vår. Da vi spur­te for­eld­re­ne om de øns­ker lekse­fri sko­le på Ram­berg, svar­te

385 for­eld­re ja, mens 188 sa nei.

Hva er grun­nen til at dere øns­ker en lekse­fri sko­le?

– Vi vil­le prø­ve det ut for å se om vi kan sik­re at vi får til­strek­ke­lig med re­pe­ti­sjo­ner og over­la­e­ring i skole­ti­den. Ved ikke å ha lek­ser, vil vi få fri­gjort mer tid på sko­len. Vi slip­per å bru­ke tid på å gjen­nom­gå lek­ser. Det kan også va­ere en god mo­ti­va­sjon for ele­ve­ne. De er opp­tatt av at fri­tid skal va­ere fri­tid. Mye fri­tid blir borte fra dem ved å gjø­re lek­ser. De vil hel­ler gjø­re and­re ting.

Hva hå­per du re­sul­ta­tet av prøve­pro­sjek­tet blir?

– Jeg hå­per vi lyk­kes i den for­stand at ele­ve­ne slip­per å ha lek­ser, og at vi kan opp­nå de sam­me re­sul­ta­te­ne ved at ele­ve­ne job­ber fag­lig og so­si­alt på sko­len.

Dere er den enes­te sko­len i Moss som har valgt å bli med på det­te. Hva tror du er grun­nen til det?

– Det vet jeg ikke, jeg kan ikke sva­re for dem, men for vår egen del har vi i man­ge år hatt fo­kus på det­te med lek­ser. Lekse­be­visst­het er helt sen­tralt for at lek­ser skal bli mu­lig å mest­re for ele­ve­ne uten hjelp fra voks­ne.

Dere øns­ker å gjen­nom­føre det­te på alle trinn, fra 1. til 7. klas­se. Bør til­ta­ket til­pas­ses de for­skjel­li­ge skole­trin­ne­ne?

– Det er na­tur­lig for oss å ha lekse­fri på alle trin­ne­ne. Vi må all­tid føl­ge opp ele­ve­ne og va­ere klar over hvil­ke uli­ke funk­sjons­nivå de har, og inn­ret­te opp­la­e­rin­gen de­ret­ter.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– Inn­sirkling-tri­lo­gi­en av Carl Fro­de Til­ler.

Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– At jeg sam­men med and­re kan opp­le­ve både naer­het og nye opp­le­vel­ser, ved tref­fe nye men­nes­ker og kul­tu­rer.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Jeg vet ikke om jeg had­de noen hel­ter, men jeg had­de jo en søs­ter som jeg så opp til.

Hva gjør du når du skei­er ut? – Da rei­ser jeg bort.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot el­ler for?

– Jeg er en gam­mel ny­fe­mi­nist, så jeg tror nok jeg kan­skje vil­le gått i de­mon­stra­sjons­tog for kvin­ners ret­tig­he­ter.

Er det noe du ang­rer på?

– Ja, det vil­le va­ert rart om man ikke ang­ret på noe når man har fylt 63 år. Men de val­ge­ne man har tatt, tok man på bak­grunn av det man viss­te der og da. Der­for blir det ikke så mye å ang­re på hel­ler.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Det måt­te ha va­ert en bil­led­kuns­ter, en­ten Chris­ter Glein el­ler Hå­kon Ble­ken.

ken­neth.stens­rud@dags­avi­sen.no

FOTO: KEN­NETH STENS­RUD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.