Dømt for sove­vold­tekt

• 17-åring ut­satt for sek­su­elt over­grep på klasse­tur

Dagsavisen Østfold - - Samfunn - ■ MARTIN NAESS KRIS­TI­AN­SEN martin@dags­avi­sen.no

RET­TEN: Ele­ven på klasse­tur til Øst­euro­pa «mis­tet im­puls­kon­trol­len», iføl­ge eget ut­sagn, da den stup­ful­le klasse­venn­in­nen lå ved si­den av ham i ho­tell­sen­ga.

De skal sam­men med med­ele­ver ved en vi­dere­gå­en­de sko­le i Øst­fold ha druk­ket al­ko­hol og fes­tet den ak­tu­el­le kvel­den i for­vei­en av over­gre­pet den unge man­nen nå er dømt for i Moss ting­rett.

Klas­sen var på tur til et land i Øst-euro­pa vår­en 2017, og utpå nat­ten var en av man­nens kvin­ne­li­ge med­ele­ver blitt så full at fle­re var til ste­de på rom­met hen­nes for å hjel­pe.

Tok bil­der

Noe se­ne­re ble den dom­fel­te til­kalt til rom­met. Her hjalp han of­fe­ret med å kle av seg og fikk hen­ne i seng. De­ret­ter la han seg inn­til hen­ne, an­gi­ve­lig for å var­me hen­ne, etter at de­ler av klaer­ne had­de va­ert våte og jen­ta føl­ge­lig var kald.

Mens de lå der, og den da 17 år gam­le jen­ta, iføl­ge ret­tens slut­ning som føl­ge av vitne­ut­sagn fra med­ele­ver, var ute av stand til å mot­set­te seg sek­su­el­le hand­lin­ger, be­føl­te han hen­ne på in­ti­me kropps­de­ler. Vi­de­re ona­ner­te han hen­ne over leng­re tid og på et tids­punkt gjor­de han seg også skyl­dig i full­byr­det vold­tekt.

For­uten vold­tek­ten, tok man­nen tre bil­der av jen­ta, blant an­net naer­bil­der av en na­ken bak­ende. De ble ikke spredt, men and­re har fått se dem.

Da jen­ta våk­net, opp­søk­te hun rom­met til en venn­in­ne, hvor hun ble opp­fat­tet som at hun var uvi­ten­de til og uro­lig for hva som had­de skjedd. Hun var opp­rørt, og ret­ten me­ner re­ak­sjo­nen vi­ser at hun ikke kan ha sam­tyk­ket til sek­su­el­le hand­lin­ger.

Hal­van­net år

Man­nen har for­klart at han tol­ket klasse­venn­in­nens ly­der og be­ve­gel­ser som at hun still­tien­de ak­sep­ter­te in­ti­mi­te­ten han tok ini­tia­ti­vet til. Han har i ret­ten er­kjent de fak­tis­ke for­hold, men li­ke­vel nek­tet straff­skyld.

Ret­ten me­ner han opp­tråd­te grovt uakt­somt, og døm­te man­nen til hal­van­net års feng­sel samt til å be­ta­le en opp­reis­ning på 90.000 kro­ner til of­fe­ret.

Minste­straff for for­sett­lig vold­tekt er tre år. Jus­tis­de­par­te­men­tet har tatt til orde for å heve straffe­ram­men for beg­ge ka­te­go­ri­er, mens Høy­este­rett me­ner skil­let mel­lom for­sett­lig og grovt uakt­som vold­tekt må gjen­spei­les ty­de­lig i straffe­ni­vå­et.

DØMT: En ung mann fra Øst­fold er dømt for grovt uakt­som vold­tekt av en klasse­venn­in­ne på skole­tur. FOTO: MARTIN NAESS KRIS­TI­AN­SEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.